พิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิต มหาบัณฑิต
ที่สำเร็จการศึกษา ในปี 2546
จัดขึ้นในวันที่ 21 กรกฎาคม  2546  ณ อาคารจักรพันธ์เพ็ญศิริ

รายชื่อบัณฑิตที่เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรในปีนี้ (21 กรกฎาคม  2547)
จำนวน 35 คน ดังนี้

ลำดับที่ ชื่อ นามสกุล
สาขาวิชา
1. น.ส.กินนะรอน พรหมมะศักดิ์ ชีววิทยา
2. น.ส.เกศสิริ คงมนัส ชีววิทยา
3. นายคมสัน โกมลจินดากุล ชีววิทยา
4. น.ส.จำรัส โม่งปราณีต ชีววิทยา
5. น.ส.จีระวรรณ เกษสิงห์ ชีววิทยา
6. น.ส.ฐิติกาญจน์ เอี่ยมสอาด ชีววิทยา
7. นายณัฐพล โยธาธิติกุล ชีววิทยา
8. นายไท ทัฬหิกรณ์ ชีววิทยา
9. นายนพรัตน์ สระแก้ว ชีววิทยา
10. น.ส.มยุรา วิทยาศุกร ชีววิทยา
11. น.ส.วชิราภรณ์ ฟูนัน ชีววิทยา
12. น.ส.วสุ ทัพพะรังสี ชีววิทยา
13. นายวิเชียร ธาตุงาม ชีววิทยา
14. น.ส.วีร์ทิมา สวัสดิ์วราห์กุล ชีววิทยา
15. นายสรศักดิ์ สับสาย ชีววิทยา
16. น.ส.สุวิมล ทรัพย์ทวีวุฒิ ชีววิทยา
17. น.ส.โสมศิริ ชิณศรี ชีววิทยา
18. น.ส.หทัยทิพย์ ศึกขะชาติ ชีววิทยา
19. น.ส.อนุสสรา ฤทธิ์วิชัย ชีววิทยา
20. น.ส.อิศรา ศรีสอาด ชีววิทยา
21. น.ส.อุษา สุวรรณสรวล ชีววิทยา
22. นายเอกพล มหาวิทกานนท์ ชีววิทยา
23. น.ส.กมลวรรณ วรรณสุทธิ์ สัตววิทยา
24. น.ส.จุฑามาส บรรเจิดสุข สัตววิทยา
25. น.ส.ณัฐพร วงศ์ศิริขจร สัตววิทยา
26. นายทรงยศ หวังตรงจิตร สัตววิทยา
27. น.ส.ธนวรรณ ไพรินทราภา สัตววิทยา
28. น.ส.ธัญสร จันทตรัตน์ สัตววิทยา
29. นายปรัชญา ปราชญ์สรรเพชร สัตววิทยา
30. น.ส.ผาสุก สุมามาลย์กุล สัตววิทยา
31. น.ส.วัชราภรณ์ อมรศักดิ์ สัตววิทยา
32. น.ส.วันทนีย์ ศรีจันทร์ สัตววิทยา
33. น.ส.สมฤดี วงศ์เอกอินทร์ สัตววิทยา
34. น.ส.อภิรมณ เรืองภักดี สัตววิทยา
35. น.ส.อัจฉรา จารุเสาวภาคย์ สัตววิทยา

 

รายชื่อมหาบัณฑิตที่เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรในปีนี้ (21  กรกฎาคม  2547)
จำนวน 8 คน ดังนี้

ลำดับที่ ชื่อ นามสกุล
สาขาวิชา
1. น.ส.นงพิจิตร กิจพจน์ ชีววิทยา
2. น.ส.วสกร บัลลังก์โพธิ์ ชีววิทยา
3. น.ส.อชิรญา สารฤทธิ์ ชีววิทยา
4. น.ส.ปัณรสี สงสังข์ทอง สัตววิทยา
5. น.ส.พัฒนสุดา จันทรสุรินทร์ สัตววิทยา
6. นายเริงฤทธิ์ สัปปพันธ์ สัตววิทยา
7. น.ส.ลักขณา กระต่ายทอง สัตววิทยา
8. นายวุฒิ ทักษิณธรรม สัตววิทยา

ภาพบรรยากาศการร่วมแสดงความยินดีกับบัณฑิตและมหาบัณฑิต

มาดูหน้าตาของบัณฑิตกันหน่อย
อ.วุฒิ เข้ารับพระราชทานปีนี้ด้วย
บัณฑิตแลมหาบัณฑิต รับของขวัญแสดงความยินดีจากภาควิชาฯ
รุ่นน้อง ร่วมแสดงความยินดีกับรุ่น
หารายได้จากพี่บัณฑิตและมหาบัณฑิตไม่ทะลุเป้า เลยขอจากอาจารย์ดีกว่า
ป้ายร่วมแสดงความยินดีจากน้อง ๆ