อธิภัทร เงินหมื่น

 Athipat

อ.ดร. อธิภัทร เงินหมื่น

อีเมล: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

โทร: 025625555

ตำแหน่งทางวิชาการ: อาจารย์

 

ประวัติการศึกษา

คุณวุฒิ

สถานศึกษา

ปี พ.ศ.

ที่สำเร็จการศึกษา

วท.บ. (ชีววิทยา) เกียรตินิยมอันดับ 1

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

2553

วท.ม. (พฤกษศาสตร์)

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

2556

ปร.ด. (พันธุศาสตร์)

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

2562

งานวิจัยที่สนใจ : Bioinformatics, Molecular Biology, Plant anatomy and physiology

ผลงานวิจัย และบทความตีพิมพ์ทางวิชาการ :

ผลงานวิจัย

อธิภัทร เงินหมื่น และชัชวาล จันทราสุริยารัตน์. 2562. การวิเคราะห์ทรานสคลิปโตมของยีนที่เกี่ยวข้องกับความต้านทานต่อโรคไหม้ในข้าวพันธุ์เจ้าหอมนิล และการพัฒนาเครื่องหมายที่แสดงความแตกต่างในข้าวพันธุ์ไทย. ได้รับทุนสนับสนุนจาก วช.

บทความตีพิมพ์ทางวิชาการ

อธิภัทร เงินหมื่น, อุปถัมภ์ มีสวัสดิ์ และ ช่อทิพย์ ปุรินทวกรกุล. 2556. ผลของความเค็มต่อการเปลี่ยนแปลงทางกายวิภาคของหญ้าสะกาดน้ำเค็ม (Paspalum vaginatum Swartz) ในพื้นที่นากุ้งทิ้งร้าง. Thai J. Bot. 5 (2): 107-118.

Ngernmuen, A., W. Suktrakul, K. Damchuay, A. Longya, S. Kate-Ngam and C. Jantasuriyarat. 2019. Substantial enhancement of high polymorphic SSR marker development using in silico method from 18 available rice blast fungus genome sequences and its application in genetic diversity assessment. Biologia 74: 1181-1189.

Ngernmuen, A., W. Suktrakul, S. Kate-Ngam and C. Jantasuriyarat. 2020.Transcriptome Comparison of Defense Responses in the Rice Variety ‘Jao Hom Nin’ Regarding Two Blast Resistant Genes, Pish and Pik. Plants. 9(6): 694.

 

 

footer