จินดาวรรณ สิรันทวิเนติ

t6

นางสาวจินดาวรรณ  สิรันทวิเนติ
รองศาสตราจารย์

ประวัติการศึกษา :

วิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคนิคการแพทย์)

วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต (พยาธิวิทยาคลินิก)

Ph.D.(Agricultural Sciences)

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

มหาวิทยาลัยมหิดล

University of Tsukuba, Japan

งานวิจัยที่สนใจ

 
 • กลุ่มวิจัยทางสัตววิทยาเพื่อการใช้ประโยชน์ที่ยั่งยืน
 • งานวิจัยเกี่ยวกับจระเข้ (เน้นที่เลือดจระเข้)

อีเมล :This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

โทร. :0-2562-5555 ext. 647824

งานวิจัย / ผลงานตีพิมพ์เผยแพร่ :

 • จินดาวรรณ สิรันทวิเนติ ปานเทพ รัตนากร และสมหมาย หอมสวาท. 2535. ค่าทางโลหิตวิทยาบางประการของจระเข้น้ำจืด (Crocodylus siamensis) ในประเทศไทย. สัตวแพทยสาร 43(2): 13-24.
 • จินดาวรรณ สิรันทวิเนติ ปานเทพ รัตนากร และสมหมาย หอมสวาท. 2536. ระดับกรดยูริคในซีรั่มของจระเข้น้ำจืดพันธุ์ไทย(Crocodylus siamensis) I. การเลี้ยงโดยใช้ซากไก่เป็นอาหาร. ใน: รายงานการประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 31 สาขา สัตว์ ประมง สัตวแพทยศาสตร์. 3-6 กุมภาพันธ์ 2536. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ร่วมกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม ทบวงมหาวิทยาลัย. หน้า 674-676.
 • Siruntawineti, J., P. Ratanakorn and S. Homswat. 1993. Serum uric acid level in Siamese crocodile(Crocodylus siamensis). II. Feeding with mixed diet. In: Proceeding of the 2 nd Regional (Eastern Asia, Oceania, Australasia) meeting of the Crocodile Specialist Group. 12-19 March, 1993. Darwin, Australia.
 • จินดาวรรณ สิรันทวิเนติ ปานเทพ รัตนากร และสมหมาย หอมสวาท. 2537. ค่าทางโลหิตวิทยาของลิงแสมป่า (Wild Crab-Eating Macaque, Macaca Fascicularis). ใน: รายงานการประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 32 สาขา สัตว์ ประมง สัตวแพทยศาสตร์. 3-5 กุมภาพันธ์ 2537.
 • Siruntawineti, J.and P. Ratanakorn. 1994. Hematology and serum chemistry values of captive False Gharial (Tomistoma schlegelii) in Thailand. In: Proceeding of the 12 nd working meeting Crocodile Specialist Group. 2-6 May 1994. Pattaya, Thailand.
 • จินดาวรรณ สิรันทวิเนติ ปานเทพ รัตนากร สมหมาย หอมสวาท และปกรณ์ โง้วมณี. 2538. การศึกษาเบื้องต้นทางโลหิตวิทยาของช้างเอเชีย (Elephas maximus)
  ในลุ่มน้ำมูล. ใน: ประมูลเรื่องการประชุมวิชาการทางสัตวแพทย์ ครั้งที่ 22, 20-22 พฤศจิกายน 2538. สัตวแพทยสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมถ์ หน้า 244-251.
 • Siruntawineti, J., K. Yamakata, T. Nakanishi, and T. Baba. 2002. Occurrence of Small, Round Vesicles in the Acrosome of Elongating Spermatids from a Mouse Mutant Line with Partial Deletion of the Y Chromosome. J. Reprod. Dev. 48 (5): 513-521.
 • Honda, A., J. Siruntawineti, and T. Baba. 2002. Role of acrosomal matrix proteases in sperm-zona pellucida interactions. Hum. Reprod update, 8(5): 405-412.
 • วิน เชยชมศรี จินดาวรรณ สิรันทวิเนติ บุญเกื้อ วัชรเสถียร มณี ตันติรุ่งกิจ สุดาวรรณ เชยชมศรี ยศพงษ์ เต็มศิริพงศ์ และเริงฤทธิ์ สัปปพัน. 2546. ประสิทธิภาพของซีรัมจระเข้น้ำจืดพันธุ์ไทยในการยับยั้งการเจริญเติบโตของแบคทีเรีย. วารสารเทคนิคการแพทย์และกายภาพบำบัด. 15 (ฉบับเพิ่มเติมที่ 1). S120.
 • Siruntawineti, J., W Chaeychomsri, B. Vajarasathira, M. Tuntirungkij, and Y. Temsiripong. 2003. Complement Activity of Thai Freshwater Crocodile (Crocodylus siamensis) serum. In: Proceeding of the 29th Congress on Science and Technology of Thailand. 20-22 October, 2003. Khon Kaen.
 • Siruntawineti J., W. Chaeychomsri, B. Vajarasathira, T. Ong-aat, and Y. Temsiripong. 2004. Efficacy of Siamese Crocodile (Crocodylus siamensis) Serum on Bacterial Growth Inhibition. In: Proceeding of the 17th Working Meeting of the Crocodile Specialist Group. 24–29 May 2004, Darwin Australia
 • Siruntawineti, J., W. Chaeychomsri, B. Vajarasathira, A. Ritwichai, T. Ong-aat, and Y. Temsiripong. 2004. Blood Parasites of Crocodylus siamensis in Thailand. In: Proceeding of the 17th Working Meeting of the Crocodile Specialist Group. 24–29 May 2004, Darwin Australia
 • Chaeychomsri,W., J. Siruntawineti, B. Vajarasathira, K. Komoljindakul, T. Ong-aat, and Y. Temsiripong. 2004. Intestinal Parasites of Freshwater Crocodile, Crocodylus siamensis, in Thailand. In: Proceeding of the 17th Working Meeting of the Crocodile Specialist Group. 24–29 May 2004, Darwin Australia.
 • Siruntawineti, J., W. Chaeychomsri, A. Pokharatsiri, B. Vajarasathira, N. Chitchuankij, and Y. Temsiripong. 2004. Crocodile Blood as Food Supplememt: Its Effects on Hematological Values in Wistar Rats. In: Proceeding of the 30th Congress on Science and Technology of Thailand. 19-21 October, 2004. Bangkok.
 • จินดาวรรณ สิรันทวิเนติ วิน เชยชมศรี และบุญเกื้อ วัชรเสถียร. การเคลื่อนสู่ขั้วไฟฟ้าแบบเอสดีเอส-พอลิอะคริลาไมด์เจล เพื่อศึกษาซีรัมโปรตีนจากจระเข้พันธุ์ไทย หนูวิสตาร์ และคน. วารสารเทคนิคการแพทย์ ปีที่ 33 ฉบับที่ 1 (ฉบับเสริม) เมษายน 2548. หน้า 303.
 • Chaeychomsri, W., J. Siruntawineti, A. Pokharatsiri, B. Vajarasathira, N. Chitchuankij, and Y. Temsiripong. 2004. Effects of Crocodile Blood Consumption on Biochemical Changes in Wistar Rats. In: Proceeding of the 30th Congress on Science and Technology of Thailand. 19-21 October, 2004. Bangkok.
 • Siruntawineti, J., W. Chaeychomsri, B. Vajarasathira, and Y. Temsiripong. 2005. Evidence for Primary Immune Response to Salmonella paratyphi A in Wistar Rats after Feeding by crocodile Blood. In: Proceeding of the 31st Congress on Science and Technology of Thailand. 18-20 October, 2005. Nakhon Ratchasima.
 • Chaeychomsri, W., J. Siruntawineti, B. Vajarasathira, and Y. Temsiripong. 2005. Mortality of Crocodile Embryonated Eggs during Artificial Incubation. In: Proceeding of the 31st Congress on Science and Technology of Thailand. 18-20 October, 2005. Nakhon Ratchasima.
 • Siruntawineti, J., W. Chaeychomsri, and B. Vajarasathira. 2006. SDS-Polyacrylamide Gel Electrophoresis for a Study of Serum Proteins from Siamese Crocodile, Wistar Rat and Human. J. Med. Tech. Assoc. Thailand, 34(1): 1444-1455.
 • Chaeychomsri, W., J. Siruntawineti, B. Vajarasathira, and Y. Temsiripong. 2006. Safety Evaluation of Crocodile Blood Diet. In: Proceeding of the 32nd Congress on Science and Technology of Thailand. 10-12 October 2006. Queen Sirikit National Convention Center, Bangkok.
 • Siruntawineti, J., W. Chaeychomsri, B. Vajarasathira, and Y. Temsiripong. 2006. Development and Evaluation of Dried Siamese Crocodile Blood Product. In: Proceeding of the 32nd Congress on Science and Technology of Thailand. 10-12 October 2006. Queen Sirikit National Convention Center, Bangkok.

footer