ธีราพร อนันตะเศรษฐกูล

t12

ชื่อ-นามสกุล: นางธีราพร อนันตะเศรษฐกูล

อีเมล: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

โทร: 02-562-5555 ต่อ 647810

ตำแหน่งทางวิชาการ: ผู้ช่วยศาสตราจารย์

Main Research Focus: ดูได้จาก Thiraporn.pdf

ประวัติการศึกษา:

คุณวุฒิ

ปี พ.ศ. ที่จบ

ชื่อสถานศึกษาและประเทศ

วิทยาศาสตรบัณฑิต

2532

มหาวิทยาลัยมหิดล

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

2536

มหาวิทยาลัยมหิดล

วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต

2542

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

งานวิจัยที่สนใจ: การออกฤทธิ์ของสมุนไพรไทย

ผลงานทางวิชาการ (5 ปีย้อนหลัง):

Khamboonruang, P., T. Anuntasethakul and S. Navephap. 2015. Evaluation of Anti-Gastric Ulcer Activity of Ethanolic Extract from Pseudostem of Musa × paradisiaca in Experimental Animals. Thai Journal of Science and Technology 4 (3) : 310-320.

footer