วิกรม รังสินธุ์

t4

ผศ.ดร. วิกรม รังสินธุ์

โทร : 0-2562-5555 ต่อ 647811

อีเมล์ : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ประวัติการศึกษา :

วิทยาศาสตรบัณฑิต (ประมง) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วิทยาศาสตร์การประมง) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

 

 

footer