กันทิมาณี พันธุ์วิเชียร

 

t3

นางสาวกันทิมาณี พันธุ์วิเชียร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ประวัติการศึกษา :

วิทยาศาสตรบัณฑิต (ชีววิทยา)

วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต (สัตววิทยา)

วิทยาศาสตรดุษฏีบัณฑิต (วิทยาศาสตร์ชีวภาพ)

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สงขลา

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

งานวิจัยที่สนใจ

 
  • ทางด้านเซลล์และชีวโมเลกุล
  • พยาธิวิทยา

อีเมล์ :This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

โทร. :0-2562-5555 ext. 647828

งานวิจัย / ผลงานตีพิมพ์เผยแพร่ :

  • Phanwichien, K. and chinabut, S. 1997. Regeneration and repair of superficial wounds in the skin of frogs,Rana tigrina Cantor. P. 3-8 In T.W. Flegel and I.H. Macrae(eds.), Diseases in Asian Aquaculture III, Asian Fisheries Society. Etc.,
  • พยาธิวิทยาสิ่งแวดล้อม น.326-372 ในพยาธิวิทยาทั่วไป, ภาควิชาพยาธิชีววิทยา
  • พยาธิวิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล, 2533
  • พิษภัย….บุหรี่, จุลสารสิ่งแวดล้อม 9(5) : 14-16, 2533

footer