นโยบายภาควิชา

นโยบายภาควิชาสัตววิทยา

1. นโยบายกระตุุ้นการขอกำหนดตำแหน่งบุคลากร (pdf)

2. มาตรการรักษาความปลอดภัยภาควิชาสัตววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน (pdf 1), (pdf 2)

3. หลักเกณฑ์และกรอบอัตราค่าใช้จ่าย สำหรับเบิกจ่ายในลักษณะค่าตอบแทน ค่าวัสดุทางวิทยาศาสตร์ และค่าออกภาคสนามหรือทัศนศึกษานอกสถานที่ สำหรับรายวิชาที่มีการจัดการเรียนการสอนในภาควิชาสัตววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ (pdf)

4. หลักเกณฑ์ และกรอบอัตราค่าใช้จ่ายผู้ทรงคุณวุฒิหรือวิทยากรภายนอกภาควิชาสัตววิทยา (pdf)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

footer