ห้องวิจัยกลาง

งานห้องวิจัยกลาง

    1. นโยบายสนับสนุน ส่งเสริม การผลิตงานวิจัย เเละงานสร้างสรรค์ ของภาควิชาสัตววิทยา   (pdf)
    2. ข้อมูลห้องวิจัยกลาง เเละเจ้าหน้าที่ประจำห้องวิจัยกลาง (pdf)
    3. ระเบียบการใช้ห้องวิจัยกลาง (pdf)
    4. แบบฟอร์มห้องวิจัยกลาง
          4.1 แบบขอใช้ห้องวิจัยกลาง สำหรับ คณาจารย์/บุคลากร เพื่องานวิจัย (pdf)
          4.2 แบบขอใช้ห้องวิจัยกลาง สำหรับ คณาจารย์/บุคลากร เพื่อการเรียนการสอน (pdf)
          4.3 แบบขอใช้ห้องวิจัยกลาง สำหรับนิสิต (pdf)
          4.4 ใบขอใช้ /ยืม / เบิกครุภัณฑ์ ห้องวิจัยกลาง (pdf)
          4.5 ใบยืมวัสดุวิทยาศาสตร์ ห้องวิจัยกลาง (pdf)
          4.6 ใบเบิกวัสดุ วิทยาศาสตร์ห้องวิจัยกลาง (pdf)
          4.7 แบบขอใช้ห้องวิจัยกลางสำหรับบุคคลภายนอก (pdf)
          4.8 ใบนำฝากสารเคมีในห้องวิจัยกลาง(pdf)
          4.9 แบบฟอร์มเเจ้งความจํานงขอฝากซากสัตว์ (pdf)
          4.10 แบบประเมินความพึงพอใจการใช้บริการห้องวิจัยกลาง (pdf)
                                                                  

    5. แบบฟอร์มการใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์

          5.1 แบบฟอร์มแจ้งผลการพิจารณาการขออนุญาตเลี้ยงและใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ (doc, pdf)

          5.2 แบบขออนุญาตเลี้ยงและใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (doc, pdf)    

          ข้อมูลเพิ่มเติม www.sci.ku.ac.th:8000/scianimals/

 

    6. เลขทะเบียนห้องปฏิบัติการ

        ชื่อห้องปฏิบัติการ: ห้องวิจัยกลาง ภาควิชาสัตววิทยา    คณะวิทยาศาสตร์    มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
        เลขทะเบียน: 2-0020-0014-0

          เลขที่ห้อง 313

            

footer