อาจารย์

หัวหน้าภาควิชาสัตววิทยา

 

รศ.ดร.บุญเสฐียร บุญสูง

โทร : 0-2562-5555 ต่อ 647800,647899

         อีเมล: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

readmore

   

 

รองหัวหน้าภาควิชาสัตววิทยา

 

ผศ.ดร.วุฒิ ทักษิณธรรม 

โทร : 0-2562-5555 ต่อ 647827

       อีเมล: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

readmore

รศ.ดร.พนัส ธรรมกีรติวงศ์

   โทร : 0-2562-5555 ต่อ 647833       อีเมล: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

readmore

 


 

 

 

 

    

รศ.ดร.สุปิยนิตย์ ไม้แพ

โทร : 0-2562-5555 ต่อ 647822

        อีเมล: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.readmore

 

ผศ.ดร.ปราโมทย์ ชานาญปืน

โทร : 0-2562-5555 ต่อ 647813

         อีเมล: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.readmore

 

 

คณาจารย์ภาควิชาสัตววิทยา

 


รศ.ดร. อุทัยวรรณ โกวิทวที

 โทร : 0-2562-5555 ต่อ 647820

  อีเมล: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

readmore

 

ผศ.ดร.ธีราพร อนันตะเศรษฐกูล

โทร : 0-2562-5555 ต่อ 647810

อีเมล: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

readmore

 

รศ.ดร.วัชริยา ภูรีวิโรจน์กุล

โทร : 0-2562-5555 ต่อ 647815

อีเมล: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

readmore

 

 

รศ.ดร.จินดาวรรณ สิรันทวิเนติ

โทร : 0-2562-5555 ต่อ 647824

อีเมล: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

readmore

 

รศ.ดร.วสกร บัลลังก์โพธิ์

โทร : 0-2562-5555 ต่อ 647814

อีเมล: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

readmore

อ.ดร.ปิยมา ทัศนสุวรรณ

โทร : 0-2562-5555 ต่อ 647831

          อีเมล: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

readmore

 

ผศ.ดร.วิกรม รังสินธุ์

โทร : 0-2562-5555 ต่อ 647811

อีเมล: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.readmore 

อ. อภิสิทธิ์ ทิพย์อักษร

โทร : 0-2562-5555 ต่อ 647832

  อีเมล: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.readmore


 

อ.ดร.นิตยา สมทรัพย์ 

โทร : 0-2562-5555 ต่อ 647830

  อีเมล: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.readmore

 

 ผศ.น.สพ.ดร. วีระศักดิ์ ฟุ้งเฟื่อง

โทร : 0-2562-5555 ต่อ 647826

อีเมล: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.readmore

 

อ.ตุลารัฐ ทุมมากรณ์

โทร : 0-2562-5555 ต่อ 647817

อีเมล: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.readmore

 

ผศ.ดร.วชิรญาณ์ ธงอาสา

โทร : 0-2562-5555 ต่อ 647821

   อีเมล: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.readmore 

 

ผศ.ดร.อัญชลี เอาผล

โทร : 0-2562-5555 ต่อ 647835

อีเมล: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.readmore

 

 

ผศ.ดร.ชีวารัตน์ พรินทรากูล

โทร : 0-2562-5555 ต่อ 647816

อีเมล: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.readmore

 

ผศ.ดร.นพรัตน์ สระแก้ว

 โทร : 0-2562-5555 ต่อ 647823

 อีเมล: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.readmore

 

patchara2

อ.ดร. พัชร ดนัยสวัสดิ์

โทร : 0-2562-5555 ต่อ 647837

อีเมล: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.readmore

 

รศ.ดร.วรรณวิภา วงศ์แสงนาค

โทร : 0-2562-5555 ต่อ 647818

        อีเมล: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.readmore 

 

อ.ดร.เมษยะมาศ คงเสมา

 โทร : 0-2562-5555 ต่อ 647839

   อีเมล: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
readmore

 

 koraon new

อ.ดร. กรอร วงษ์กำแหง

โทร : 0-2562-5555 ต่อ 647838

อีเมล: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

readmore

 

 narisara new

อ.ดร. นริศรา ปิยะแสงทอง

โทร : 0-2562-5555 ต่อ 647837

อีเมล: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

readmore

 

Paviga

อ.ดร. ภวิกา ลิ้มอุดมพร

โทร : 0-2562-5555 ต่อ -

อีเมล: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

readmore

 mongkol

อ.ดร. มงคล พงษ์สุชาติ

โทร : 0-2562-5555

     อีเมล: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

             readmore

 

 

 

footer