อรรถพล รุจิราวรรณ

attapol1

Dr. ATTAPOL RUJIRAWAN

Telephone: 085-0251487

อีเมลล์ติดต่อ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ชื่อ-นามสกุล

ตำแหน่งทางวิชาการ/สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ

คุณวุฒิ (สาขาวิชา)

ชื่อสถาบัน, ปี พ.ศ. ที่สำเร็จการศึกษา

นายอรรถพล รุจิราวรรณ

อาจารย์

วท.บ. (ชีววิทยา)

วท.ม. (สัตววิทยา)

ปร.ด. (สัตววิทยา)

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2552

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2557

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2563

footer