ปิยมา ทัศนสุวรรณ

t15

อ.ดร.ปิยมา ทัศนสุวรรณ
โทร : 0-2562-5555 ต่อ 647831
อีเมล์ : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ประวัติการศึกษา :
วิทยาศาสตร์บัณฑิต (พันธุศาสตร์)  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
M.S. (BioTechnology)  Asian Institute of Technology
Ph.D. (Molecular Biology and Biotechnology)  University of Sheffield/United Kingdom


footer