อัญชลี เอาผล

t22

นางสาวอัญชลี เอาผล

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ประวัติการศึกษา :

วิทยาศาสตรบัณฑิต (ชีววิทยา)

วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต (สัตววิทยา)
วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต (วิทยาศาสตร์ชีวภาพ)

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

งานวิจัยที่สนใจ

 
  • นิเวศวิทยาของสัตว์
  • นิเวศวิทยาเชิงโมเลกุล
  • พฤติกรรมสัตว์ (เน้นกลุ่มสัตว์เลื้อยคลาน)

อีเมล์ :This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

โทร. :0-2562-5555 ext. 647835

งานวิจัย / ผลงานตีพิมพ์เผยแพร่ :

  • Aowphol, A., Thirakhupt, K., Nabhitabhata, J. and Voris, H.K. 2006. Foraging Ecology of the Tokay Gecko Gekko gecko in the Residential Area in Thailand. Amphibia-Reptilia 27: 491-503.
  • Aowphol, A., Voris, H.K., Feldheim, K.A., Harnyuttanakorn, P. and Thirakhupt, K. 2008. Genetic Homogeneity among Colonies of the White-Nest Swiftlet (Aerodramus fuciphagus) in Thailand.Zoological Science 25(4): 372-380.

footer