วัชริยา ภูรีวิโรจน์กุล

t13

รศ.ดร.วัชริยา ภูรีวิโรจน์กุล

อีเมล: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.    

โทร: 02-562-5555 ต่อ 647815

ประวัติการศึกษา:

ปีที่จบ

ระดับปริญญา

ปริญญา / สาขา

วิชาเอก

ชื่อสถาบัน/ประเทศ

2538

ตรี

วท.. (ประมง)

ชีววิทยาประมง

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ประเทศไทย

2542

โท

วท..

(วิทยาศาสตร์การประมง)

วิทยาศาสตร์

การประมง

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ประเทศไทย

2549

เอก

ปร.ด.

(สัตววิทยา)

สัตววิทยา

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ประเทศไทย

งานวิจัยที่สนใจ:     ปรสิตสัตว์น้ำ, โรคสัตว์น้ำ

งานวิจัย / ผลงานตีพิมพ์เผยแพร่:

 

(1) วัชริยา ภูรีวิโรจน์กุล และประไพสิริ สิริกาญจน. 2542. ปรสิตในปลาสร้อยขาว Cirrhinus jullieni Sauvage จากแม่น้ำสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี. การประชุมวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 37, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, กรุงเทพฯ

(2) วัชริยา ภูรีวิโรจน์กุล, สุรพล วิเศษสรรค์ และ นนทวิทย์ อารีย์ชน. 2546. ประสิทธิภาพของสารสกัดพญายอและใบฝรั่งเพื่อควบคุม Zoothamnium sp. ในลูกกุ้งกุลาดำระยะ postlarva. วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ภาษาไทย) 11:9-15.

(3) วัชริยา ภูรีวิโรจน์กุล, สุรพล วิเศษสรรค์, นนทวิทย์ อารีย์ชน และ สุนทรีย์ ภักตร์ผ่อง. 2547.ประสิทธิภาพของสารสกัดตะไคร้หอมเพื่อควบคุม Zoothamnium sp. ในลูกกุ้งกุลาดำระยะ PL15.วารสารสงขลานครินทร์ฉบับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 26:431-437.

(4) วัชริยา ภูรีวิโรจน์กุล, สุรพล วิเศษสรรค์ และ นนทวิทย์ อารีย์ชน. 2547. ประสิทธิภาพของพืชสมุนไพรบางชนิดในการกำจัด Zoothamnium sp. และความเป็นพิษในลูกกุ้งกุลาดำ (Penaeus monodon Fabricius). น. 21-30 ใน การประชุมวิชาการกุ้งทะเลแห่งชาติ ครั้งที่ 5. 29-30 มีนาคม 2547. โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ.

(5) Areechon, N., W. Purivirojkul, P. Srisapoome, O. Lawhavinit, J. Tangtrongpiros and M. Endo. Beta-1,3-glucan for black tiger shrimp (Penaeus monodon Fabricius) culture, pp. 169-177. Proceeding of the JSPS-NRCT International Symposium Joint Seminar 2004, Bangkok, Thailand. 20-21 December 2004.

(6) นนทวิทย์ อารีย์ชน, วัชริยา ภูรีวิโรจน์กุล, องอาจ เลาหะวินิจ และจิรศักดิ์ ตั้งตรงไพโรจน์. 2547. การใช้สารเบต้ากลูแคนและเปปติโดกลัยแคนในการเลี้ยงกุ้งกุลาดำ, น. 218-234. ใน สัมมนาเผยแพร่ผลงานวิจัย เรื่อง การวิจัยเพื่อแก้ปัญหาอุตสาหกรรมการเลี้ยงกุ้งของประเทศไทย. สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ. 28 กันยายน 2547. โรงแรมมิราเคิลแกรนด์, กรุงเทพฯ.

(7) วัชริยา ภูรีวิโรจน์กุล, นนทวิทย์ อารีย์ชน และชาญชัย ภู่รักษ์เกียรติ. 2547. ปรสิตและแบคทีเรียในลูกปลาบึก (Pangasianodon gigas Chevey). วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ภาษาไทย) 12: 1-11.

(8) วัชริยา ภูรีวิโรจน์กุล, นนทวิทย์ อารีย์ชน, องอาจ เลาหวินิจ และชาญชัย ภู่รักษ์เกียรติ. 2548. การติดเชื้อแบคทีเรียและเชื้อราในการเพาะและอนุบาลปลาบึก ใน การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 43, หน้า 50-58. 1-4 กุมภาพันธ์ 2548.

(9) Purivirojkul, W., M. Maketon and N. Areechon. 2005. Probiotic Properties of Bacillus pumilus, Bacillus sphaericus and Bacillus subtilis in Black Tiger Shrimp (Penaeus monodon Fabricius) Culture. Kasetsart J. (Nat. Sci.) 39 : 262-273.

(10) Purivirojkul, W., N. Areechon and M. Endo. 2005. Bacteria of Mekong giant catfish (Pangasianodon gigas Chevey) fry - larva and their chemical control, pp. 175-184. In Proceeding of the JSPS-NRCT International Symposium Joint Seminar 2005, Bangkok, Thailand. 19-21 December 2005.

(11) Purivirojkul, W., N. Areechon, O. Lawhavinit and C. Purukkiate. 2005. Bacterial and Fungal Infection in Mekong giant catfish (Pangasianodon gigas Chevey) hatchery. Kasetsart J. (Nat. Sci.) 39: 57-62.

(12) วัชริยา ภูรีวิโรจน์กุล และนนทวิทย์ อารีย์ชน. 2549. ความสามารถในการยับยั้งเชื้อแบคทีเรียที่แยกได้จากปลากัดและความเป็นพิษของสารสกัดใบหูกวางต่อปลากัด, หน้า 109-116. ในการประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 44 สาขาประมง. 30 มกราคม – 2 กุมภาพันธ์ 2549

(13) ภัทราวรรณ คำบุญเรือง, พิณทิพย์ กรรณสูตร, วัชริยา ภูรีวิโรจน์กุล และ ประไพสิริ สิริกาญจน. 2549. ปรสิตในปลาแค้ Bagarius bagarius (Hamilton-Buchanan) จากแม่น้ำโขง บริเวณอำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย, หน้า 392-399. ใน การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 44 สาขาประมง. 30 มกราคม – 2 กุมภาพันธ์ 2549

(14) Purivirojkul, W. and P. Sirikanchana. 2006. Two species of Prosorhynchoides Dollfus, 1929 (Bucephalidae: Bucephalinae) from Mekong Giant Catfish (Pangasianodon gigas Chevey) from Mekong River, Chiangrai Province. Songklanakarin J. 28(4): 745-751.

(15) Purivirojkul, W., N. Areechon and P. Srisapoome. 2006. The Effect of Peptidoglycan on Immune Response in Black Tiger Shrimp (Penaeus monodon Fabricius). Kasetsart J. (Nat. Sci.) 40: 181-187.

(16) Purivirojkul, W., N. Areechon, P. Srisapoome and M. Maketon. 2006. Competition on Using Nutrient for Growth between Bacillus spp. and Vibrio harveyi. Kasetsart J. (Nat. Sci.) 40: 505-512.

(17) Purivirojkul, W. and N. Areechon. 2006. Distribution of Spore Forming Bacteria Isolated from the Intestine of Black Tiger Shrimp (Penaeus monodon Fabricius) from Gulf of Thailand and Their Probiotic Properties in P. monodon Hatchery. In Proceeding of the JSPS-NRCT International Symposium Joint Seminar 2006, Bangkok, Thailand. 18-20 December 2006.

(18) นนทวิทย์ อารีย์ชน, วัชริยา ภูรีวิโรจน์กุล, ประพันธ์ศักดิ์ ศีรษะภูมิ และ ณัฐธยาน์ เปียแดง. 2549. การใช้จุลินทรีย์โปรไบโอติกที่ผ่านการฉายรังสีกับการเลี้ยงกุ้งกุลาดำ. เอกสารประกอบการประชุมเรื่องการใช้รังสีพัฒนาเกษตรอินทรีย์เพื่ออาหารปลอดภัย 28-29 กันยายน 2549 โรงแรมริชมอนด์ จ.นนทบุรี. สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, กรุงเทพมหานคร.

(19) วัชริยา ภูรีวิโรจน์กุล และนนทวิทย์ อารีย์ชน. 2550. การใช้ประโยชน์จากแบคทีเรียสกุล Bacillus spp. ที่แยกได้จากลำไส้กุ้งกุลาดำจากแหล่งธรรมชาติ ในการควบคุมแบคทีเรียก่อโรคในการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ, หน้า 166-173. ใน การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 45 สาขาประมง.

(20) อภิฤดี สงสุข และ วัชริยา ภูรีวิโรจน์กุล. 2550. ปรสิตในปลาทรายแดง Nemipterus hexodon (Quoy and Gaimard, 1824) จากอ่าวไทยบริเวณจังหวัดชลบุรี, หน้า 415-423. ใน การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 45 สาขาประมง.

(21) Purivirojkul, W. and N. Areechon. 2007. Application of Bacillus spp. Isolated from the Intestine of Black Tiger Shrimp (Penaeus monodon Fabricius) from Natural Habitat for Control Pathogenic Bacteria in Aquaculture. Kasetsart J. (Nat. Sci.) 41: 125-132.

(22) วัชริยา ภูรีวิโรจน์กุล และนนทวิทย์ อารีย์ชน. 2551. ความหลากหลายของปรสิตที่พบในปลาอันดับSiluriformes ในแม่น้ำโขง จังหวัดเชียงราย, หน้า 63-70. ใน การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 46 สาขาประมง. 29 มกราคม – 1 กุมภาพันธ์ 2551.

(23) วัชริยา ภูรีวิโรจน์กุล และนนทวิทย์ อารีย์ชน. 2551. การสำรวจชนิดของปรสิตโคพีพอดที่พบในปลาทะเลจากอ่าวไทย บริเวณจังหวัดชลบุรี, หน้า 71-80. ในการประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 46 สาขาประมง. 29 มกราคม – 1 กุมภาพันธ์ 2551.

(24) ชลอ ลิ้มสุวรรณ, นิติ ชูเชิด, วัชริยา ภูรีวิโรจน์กุล และ พรรณวไล จันทรปาน. 2551. ประสิทธิภาพของอควานิน พลัส (Beta-Cyclodextrin Cysteamine Hydrochloride) ต่อการเจริญเติบโต, อัตรารอดและระบบภูมิคุ้มกันในกุ้งขาวแวนนาไม (Litopenaeus vannamei). วารสารสัตว์น้ำ (ฉบับเดือนสิงหาคม): 71-79.

(25) Purivirojkul, W. 2008. Fish parasite diversity in Mekong river in the north of Thailand. pp. 105. In The 2nd international conference on science and technology for sustainable development of the greater Mekong sub-region. 2-3 October 2008. Hanoi, Vietnam.

(26) Purivirojkul, W. 2008. Distribution of Polyopisthocotyleans in Some Marine Fishes from the Gulf of Thailand, Chonburi Province. KU. Fish. Res. Bull. 32(2): 19-28.

(27) Jantarapan, P., W. Purivirojkul, C. Limsuwan and N. Chuchird. 2008. Effects of Aquanin Plus (Beta-Cyclodextrin Cysteamine Hydrochloride) on the Growth, Survival and Immune Characteristics of Pacific White Shrimp (Litopenaeus vannamei). KU. Fish. Res. Bull. 32(2): 29-36.

(28) Purivirojkul, W. and N. Areechon. 2008. Survey of parasitic copepods in marine fishes from the Gulf of Thailand, Chon Buri province. Kasetsart J. (Nat. Sci.) 42(5): 40-48.

(29) Purivirojkul, W. and N. Areechon. 2008. Parasitic diversity of Siluriform fishes in Mekong River, Chiang Rai province. Kasetsart J. (Nat. Sci.) 42(5): 34-39.

(30) วัชริยา ภูรีวิโรจน์กุล. 2552. การตรวจหาตัวอ่อนหนอนตัวกลมกลุ่ม Ascaridoid ในปลาทะเลจากอ่าวไทย, หน้า 48-56. ใน การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 47 สาขาประมง. 17 มีนาคม – 20 มีนาคม 2552.

(31) วัชริยา ภูรีวิโรจน์กุล, พิทักษ์ ใจดี และ ธนิษฐา ทรรพนันทน์ ใจดี . 2552. ปรสิตที่พบในปลาฉลามน้ำลึกจากทะเลอันดามันในประเทศไทย, หน้า 57-64. ใน การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 47 สาขาประมง. 17 มีนาคม – 20 มีนาคม 2552.

(32) ชยพร ทิพย์ศรีมงคล, วัชริยา ภูรีวิโรจน์กุล, ชลอ ลิ้มสุวรรณ และ นิติ ชูเชิด. 2552. ผลของสาร Aquanin Plus (Beta-Cyclodextrin Cysteamine Hydrochloride) ต่อการเจริญเติบโต อัตรารอด และระบบภูมิคุ้มกันของกุ้งขาวแวนนาไม (Litopenaeus vannamei) ระยะโพสลาร์วา, หน้า 65-72. ใน การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 47 สาขาประมง. 17 มีนาคม – 20 มีนาคม 2552.

(33) ชยพร ทิพย์ศรีมงคล, วัชริยา ภูรีวิโรจน์กุล, นิติ ชูเชิด และชลอ ลิ้มสุวรรณ. 2552. ผลของเบต้า

กลูแคน ต่อการเจริญเติบโต การรอดตาย และระบบภูมิคุ้มกันแบบไม่จำเพาะของกุ้งขาวแวนนาไม (Litopenaeus vannamei), หน้า 73-80. ใน การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 47 สาขาประมง. 17 มีนาคม – 20 มีนาคม 2552.

(34) อรุโณทัย กำเหนิดผล และ วัชริยา ภูรีวิโรจน์กุล. 2552. ปรสิตในปลากลุ่มไซพรินิดบางชนิดจากอ่างเก็บน้ำบางพระ จังหวัดชลบุรี, หน้า 500-508. ใน การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 47 สาขาประมง. 17 มีนาคม – 20 มีนาคม 2552.

(35) Purivirojkul, W. and S. Khidprasert. 2009. First report of microsporidiosis in fairy shrimp Branchinella thailandensis (Sanoamuang, Saengphan and Murugan, 2002). Aquaculture 289 (1-2): 185-190.

(36) วัชริยา ภูรีวิโรจน์กุล, พิทักษ์ ใจดี และ ธนิษฐา ทรรพนันทน์ ใจดี . 2552. ปรสิต 6 ชนิดที่พบครั้งแรกในปลาฉลามน้ำลึกจากทะเลอันดามันในประเทศไทย, หน้า 49-50. ในการประชุมวิชาการประมง ประจำปี 2552. 22–24 มิถุนายน 2552.

(37) Chalor Limsuwan, Chayaporn Tipsemongkol, Watchariya Purivirojkul and Niti Chuchird.

2009. Effects of DV aqua on the growth, survival and immune characteristics of pacific white shrimp (Litopenaeus vannamei), pp. 683. In Proceeding of World Aquaculture 2009, Veracruz, Mexico. 25-29 September 2009.

(38) Chayaporn Tipsemongkol, Watchariya Purivirojkul, Niti Chuchird and Chalor Limsuwan.

(39) Watchariya Purivirojkul and Siriwan Khidprasert. 2009. Diseases and parasites on cultured fairy shrimps, Branchinella thailandensis and Streptocephalus sirindhornae, pp. 444. In Proceeding of Asian Pacific Aquaculture 2009, Kuala Lumpur, Malaysia. 3-6 November 2009.

(40) Pariyada Jarukhom, Watchariya Purivirojkul, Niti Chuchird and Chalor Limsuwan. 2009.

Effects of PromutaseTM 200 on growth, survival and tolerance to Vibrio harveyi infection of postlarvae pacific white shrimp (Litopenaeus vannamei), pp. 257. In Proceeding of Asian Pacific Aquaculture 2009, Kuala Lumpur, Malaysia. 3-6 November 2009.

(41) Aganid Yankomut, Watchariya Purivirojkul, Niti Chuchird and Chalor Limsuwan. 2009.

Effect of MeraTM cid on growth, survival and preventing Vibriosis in rearing of pacific white shrimp (Litopenaeus vannamei), pp. 573. In Proceeding of Asian Pacific Aquaculture 2009, Kuala Lumpur, Malaysia. 3-6 November 2009.

(42) Watchariya Purivirojkul. 2009. An investigation of larval Ascaridoid nematodes in some marine fish from the Gulf of Thailand. Kasetsart J. (Nat. Sci.) 43(5): 85-92.

(43) Watchariya Purivirojkul, Phithak Chaidee and Thanitha Thapanand-Chaidee. 2009. Parasites of Deep-Sea Sharks from the Andaman Sea with Six New Records of Parasites in Thailand. Kasetsart J. (Nat. Sci.) 43(5): 93-99.

(44) Thasanee Nonwachai, Watchariya Purivirojkul, Niti Chuchird and Chalor Limsuwan. 2009. Replacement of fish oil and fish meal with Shizochytrium sp. oil and soybean meal in pacific white shrimp (Litopenaeus vannamei) diets. KU. Fish. Res. Bull. 33(2): 1-11.

(45) อกนิษฐ์ ญาณโกมุท,วัชริยา ภูรีวิโรจน์กุล, นิติ ชูเชิด และชลอ ลิ้มสุวรรณ.2553. ผลของ MERA Cid ต่อความต้านทานต่อการติดเชื้อแบคทีเรีย Vibrio harveyi ในการเลี้ยงกุ้งขาวแวนนาไม (Litopenaeus vannamei), หน้า 12-20. ใน การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 48 สาขาประมง. 3 กุมภาพันธ์ – 5 กุมภาพันธ์ 2553.

(46) ปริยดาน์ จารุคม, วัชริยา ภูรีวิโรจน์กุล, นิติ ชูเชิด และชลอ ลิ้มสุวรรณ. 2553. ผลของ PROMUTASETM 200 ต่อการเจริญเติบโต การรอดตาย และระบบภูมิคุ้มกันแบบไม่จำเพาะของกุ้งขาวแวนนาไม (Litopenaeus vannamei), หน้า 29-35. ใน การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 48 สาขาประมง. 3 กุมภาพันธ์ – 5 กุมภาพันธ์ 2553.

(47) อกนิษฐ์ ญาณโกมุท, วรวุฒิ วัลลา, วัชริยา ภูรีวิโรจน์กุล, นิติ ชูเชิด และชลอ ลิ้มสุวรรณ. 2553. ความสัมพันธ์ของปริมาณแบคทีเรียในลำไส้กับการเจริญเติบโตของกุ้งขาวแวนนาไม (Litopenaeus vannamei) ที่เลี้ยงในห้องปฏิบัติการ, หน้า 363-368. ใน การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 48 สาขาประมง. 3 กุมภาพันธ์ – 5 กุมภาพันธ์ 2553.

(48) Watchariya Purivirojkul. 2009. Fish Parasite Diversity in the Mekong River in the North of Thailand. KKU. Sci. J. 37(Supplement): 62-70.

(49) Thasanee Nonwachai, Watchariya Purivirojkul, Chalor Limsuwan, Niti Chuchird, Mario Velasco and Arun K. Dhar. 2010. Growth, nonspecific immune characteristics, and survival upon challenge with Vibrio harveyi in Pacific white shrimp (Litopenaeus vannamei) raised on diets containing algal meal. Fish Shellfish Immun. 29(2): 298-304.

(50) ชลอ ลิ้มสุวรรณ, นิติ ชูเชิด, วัชริยา ภูรีวิโรจน์กุล, เกศินี หลายสุทธิสาร, พรรณวไล จันทรปาน, ชยพร ทิพย์ศรีมงคล, อกนิษฐ์ ญาณโกมุท และ ปริยดานุ์ จารุคม. 2553. การแก้ปัญหายาตกค้างในกุ้ง. เอกสารเผยแพร่ศูนย์วิจัยธุรกิจเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ คณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.

(51) ชลอ ลิ้มสุวรรณ,เต็มดวง สมศิริ,นิติ ชูเชิด,วัชริยา ภูรีวิโรจน์กุล,มณฑกานต์ สมบูรณ์,ทัศนีย์ นลวชัย, ปาจรีย์ จือเหลียง, ธารทิพย์ นภาอำไพพร และ เกศินี หลายสุทธิสาร. 2554. โรคขี้ขาวในกุ้งขาวแวนนาไม. เอกสารเผยแพร่ศูนย์วิจัยธุรกิจเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ คณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.

(52) Chalor Limsuwan, Kesinee Laisuthisan, Worrawut Walla, Watchariya Purivirojkul and Niti Chuchird. 2011. Effect of activate DA on growth , survivality and prevention of Vibriosis in Pacific white shrimp (Litopenaeus vannamei), pp. 270. In Proceeding of Asian Pacific Aquaculture 2011, Kochi, India. 17-20 January 2011.

(53) Patarida Podok, Chalor Limsuwan, Watchariya Purivirojkul and Niti Chuchird. 2011. Effects of bacillus spp. in combination with Paracoccus pantotrophus on growth and survival rate of Nile tilapia (Oreochromis niloticus), pp. 413. In Proceeding of Asian Pacific Aquaculture 2011, Kochi, India. 17-20 January 2011.

(54) Panita Prathomya, Chalor Limsuwan, Watchariya Purivirojkul and Niti Chuchird. 2011.

Effect of metallo protein on growth, survival and non –specific immunity of Pacific white shrimp (Litopeneus vannamei), pp. 424. In Proceeding of Asian Pacific Aquaculture 2011, Kochi, India. 17-20 January 2011.

(55) ปณิตา ประถมยา, วัชริยา ภูรีวิโรจน์กุล, ชลอ ลิ้มสุวรรณ และนิติ ชูเชิด. 2554. ผลของเมทัลโลโปรตีนต่อการเจริญเติบโต การรอดตาย และระบบภูมิคุ้มกัน แบบไม่จำเพาะของกุ้งขาวแวนนาไม (Litopenaeus vannamei), หน้า 10-18. ใน การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 49 สาขาประมง. 1 กุมภาพันธ์ – 4 กุมภาพันธ์ 2554.

(56) ปาจรีย์ จือเหลียง, ชลอ ลิ้มสุวรรณ, นิติ ชูเชิด, วัชริยา ภูรีวิโรจน์กุล และ พรเลิศ จันทร์รัชชกูล. 2554. ผลของแบคทีเรียกลุ่มบาซิลัส (Bacillus spp.) ในการควบคุม Vibrio harveyi และอัตรารอดในการเลี้ยงกุ้งขาวแวนนาไม (Litopenaeus vannamei) ในห้องปฏิบัติการ, หน้า 27-34. ในการประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 49 สาขาประมง. 1 กุมภาพันธ์ – 4 กุมภาพันธ์ 2554.

(57) ทิพย์ภาพร หล่อสิงห์คำ, ชลอ ลิ้มสุวรรณ, วัชริยา ภูรีวิโรจน์กุล และนิติ ชูเชิด. 2554. การประเมินประสิทธิภาพของสาร Isoeugenol เพื่อใช้เป็นยาสลบสำหรับกุ้งขาวแวนนาไม (Litopenaeus vannamei), หน้า 57-64. ใน การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 49 สาขาประมง. 1 กุมภาพันธ์ – 4 กุมภาพันธ์ 2554.

(58) ภัทริดา โปฎก, ชลอ ลิ้มสุวรรณ, วัชริยา ภูรีวิโรจน์กุล และนิติ ชูเชิด. 2554. ผลของการใช้แบคทีเรียสกุล Bacillus spp. ต่อการยับยั้งเชื้อแบคทีเรียก่อโรค Aeromonas hydrophilaและ Streptococcus agalactiaeในปลานิล (Oreochromis niloticus), หน้า 65-72. ใน การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 49 สาขาประมง. 1 กุมภาพันธ์ – 4 กุมภาพันธ์ 2554.

(59) Cheewarat Printrakoon and Watchariya Purivirojkul. 2011. Prevalence of Nerocila depressa (Isopoda, Cymothoidae) on Sardinella albella from a Thai estuary. J. Sea Res. 65(2): 322–326.

(60) วัชริยา ภูรีวิโรจน์กุล. 2554. การใช้แบคทีเรียโพรไบโอติกเพื่อควบคุมโรค black disease ในไรน้ำนางฟ้าไทย, Branchinella thailandensis Sanoamuang, Saengphan & Murugan, 2002, หน้า 123. ใน การประชุมวิชาการสาหร่ายและแพลงก์ตอนแห่งชาติ ครั้งที่ 5. 16-18 มีนาคม 2554.

(61) Watchariya Purivirojkul and Supranee Pungpang. 2011. In vitro selection of spore forming bacteria for control motile aeromonas disease in hybrid catfish (Clarias macrocephalus vs Clarias gariepinus), pp.352. In Book of abstracts, the 9th Asian Fisheries and Aquaculture Forum (9AFAF). Shanghai Ocean University and Asian fisheries society. 21-25 April 2011, Shanghai China.

(62) Rungrawee Thongdon-a, Watchariya Purivirojkul, Chalor Limsuwan and Niti Chuchird. 2011. Comparison of parasites in red hybrid Tilapia Oreochromis sp. from the cage culture of fresh water and brackish water from the central part of Thailand, pp. 58. In Book of abstracts, the 9th Asian Fisheries and Aquaculture Forum (9AFAF). Shanghai Ocean University and Asian fisheries society. 21-25 April 2011, Shanghai China.

(63) Patcharee Khrukhayan, Watchariya Purivirojkul and Chalor Limsuwan. 2011. Infestation of seabass Lates calcarifer (Bloch) with Laticola spp., pp. 61-62. In Book of abstracts, the 9th Asian Fisheries and Aquaculture Forum (9AFAF). Shanghai Ocean University and Asian fisheries society. 21-25 April 2011, Shanghai China.

(64) Worrawut Walla, Chalor Limsuwan, Watchariya Purivirojkul and Niti Chuchird. 2011. Effect of Activate DA on immune response in rearing of Pacific white shrimp Litopenaeus vannamei, pp. 70-71. In Book of abstracts, the 9th Asian Fisheries and Aquaculture Forum (9AFAF). Shanghai Ocean University and Asian fisheries society. 21-25 April 2011, Shanghai China.

(65) Arisa Srimarksuk, Watchariya Purivirojkul, Niti Chuchird and Chalor Limsuwan. 2011. Growth, survival and non-specific immune characteristics of Pacific white shrimp Litopenaeus vannamei fed with the yeast cell debris and challenged with Vibrio harveyi, pp. 72-73. In Book of abstracts, the 9th Asian Fisheries and Aquaculture Forum (9AFAF). Shanghai Ocean University and Asian fisheries society. 21-25 April 2011, Shanghai China.

(66) Montagan Somboon, Watchariya Purivirojkul, Chalor Limsuwan and Niti Chuchird. 2011. A study on White feces syndrome in Pacific white shrimp Litopenaeus vannamei in Relation to Vibrio spp., pp. 75. In Book of abstracts, the 9th Asian Fisheries and Aquaculture Forum (9AFAF). Shanghai Ocean University and Asian fisheries society. 21-25 April 2011, Shanghai China.

(67) Pajaree Jueliang, Chalor Limsuwan, Niti Chuchird, Watchariya Purivirojkul and Pornlerd Chanratchakool. 2011. Effects of some Bacillus on growth of Vibrio harveyi in vitro, pp. 133. In Book of abstracts, the 9th Asian Fisheries and Aquaculture Forum (9AFAF). Shanghai Ocean University and Asian fisheries society. 21-25 April 2011, Shanghai, China.

(68) Thasanee Nonwachai, Watchariya Purivirojkul, Niti Chuchird and Chalor Limsuwan. 2011. Effects of dissolved oxygen levels on growth, survival, non-specific immune characteristic of Pacific white shrimp Litopenaeus vannamei and challenged with Vibrio harveyi, pp. 134-135. In Book of abstracts, the 9th Asian Fisheries and Aquaculture Forum (9AFAF). Shanghai Ocean University and Asian fisheries society. 21-25 April 2011, Shanghai China.

(69) Tippaporn Lorsingkum, Chalor Limsuwan, Watchariya Purivirojkul and Niti Chuchird. 2011. Evaluation of Isoeugenol as an anesthetics for black tiger shrimp Penaeus monodon, pp. 356. In Book of abstracts, the 9th Asian Fisheries and Aquaculture Forum (9AFAF). Shanghai Ocean University and Asian fisheries society. 21-25 April 2011, Shanghai, China.

(70) Watchariya Purivirojkul, Phithak Chaidee and Thanitha Thapanand-Chaidee. 2011. New Record of Pseudocycnus appendiculatus Heller, 1868 Parasites of Yellowfin Tuna Thunnus albacares (Bonnaterre, 1788) in the Andaman Sea, Thailand. Walailak journal of science and technology 8(1): 81-85.

(71) วัชริยา ภูรีวิโรจน์กุล. 2554. การสำรวจชนิดของปลาที่พบเมทาเซอร์คาเรียจากแหล่งน้ำในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย, หน้า 85-86. ใน การประชุมวิชาการประมงครั้งที่ 6 คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่ วันที่ 1-3 ธันวาคม 2554.

(72) ทัศนีย์ นลวชัย, วัชริยา ภูรีวิโรจน์กุล, นิติ ชูเชิด, เกศินี หลายสุทธิสาร และ ชลอ ลิ้มสุวรรณ. 2554. ผลของระดับออกซิเจน แอมโมเนีย และ พีเอช ต่อการกินอาหารของกุ้งขาวแวนนาไม, หน้า 82-83. ในการประชุมวิชาการประมงครั้งที่ 6 คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่ วันที่ 1-3 ธันวาคม 2554.

(73) สุปราณี พึ่งแพง, ชลอ ลิ้มสุวรรณ และ วัชริยา ภูรีวิโรจน์กุล. 2554.   การวิเคราะห์สารต้านจุลินทรีย์จากเชื้อ Bacillus subtilis สายพันธุ์ B-1 ที่คัดแยกได้จากบ่อเลี้ยงปลา, หน้า 53-54. ในการประชุมวิชาการประมงครั้งที่ 6 คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่ วันที่ 1-3 ธันวาคม 2554.

(74) ปาจรีย์ จือเหลียง, ชลอ ลิ้มสุวรรณ, นิติ ชูเชิด, วัชริยา ภูรีวิโรจน์กุล. 2554. ผลของการใช้แบคทีเรียกลุ่มสร้างสปอร์ต่อปริมาณแบคทีเรีย Vibrio spp. อัตรารอดและการเจริญเติบโตของกุ้งขาวแวนนาไม (Litopenaeus vannamei) ในฟาร์มเลี้ยงกุ้ง, หน้า 112-113. ใน การประชุมวิชาการประมงครั้งที่ 6 คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่ วันที่ 1-3 ธันวาคม 2554.

(75) กอบทรัพย์ ผลเจริญ, ชลอ ลิ้มสุวรรณ, นิติ ชูเชิด, วัชริยา ภูรีวิโรจน์กุล, พุทธรัตน์ เบ้าประเสริฐกุล, เต็มดวง สมศิริ, ฐิติพร หลาวประเสริฐ, สุปราณี อะระอิ และเกศินี หลายสุทธิสาร. 2554. ผลของยาออกซิเตตร้าซัยคลิน และยาซัลฟาไดเม็ทท็อกซีนร่วมกับไตรเม็ทโธพริมในการยับยั้งการเจริญและฆ่าเชื้อวิบริโอ ที่แยกได้จากกุ้งขาวแวนนาไมที่มีอาการโรคขี้ขาว, หน้า 19-20. ในการประชุมวิชาการประมงครั้งที่ 6 คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่ วันที่ 1-3 ธันวาคม 2554.

(76) Watchariya Purivirojkul, Phithak Chaidee and Thanitha Thapanand-Chaidee. 2011. First Finding of High Infestation of Nemesis robusta on Gill Filaments of Alopias pelagicus from the Andaman Deep Sea of Thailand. In Fourth International Fisheries Conference, Climate Change: Impact on Aquatic Resources and Fisheries. Maejo University, ChiangMai, Thailand 1-3 December 2011.

(77) ชลอ ลิ้มสุวรรณ, นิติ ชูเชิด, วัชริยา ภูรีวิโรจน์กุล, มณฑกานต์ สมบูรณ์, เกศินี หลายสุทธิสาร, ธารทิพย์ นภาอำไพพร, ปาจรีย์ จือเหลียง และทัศนีย์ นลวชัย. 2555. ระวังโรคด่วนตาย และ อาการกุ้งเผือก ในกุ้งขาวแวนนาไม. เอกสารเผยแพร่ศูนย์วิจัยธุรกิจเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ คณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.

(78) ชลอ ลิ้มสุวรรณ, นิติ ชูเชิด, วัชริยา ภูรีวิโรจน์กุล, ทัศนีย์ นลวชัย, เกศินี หลายสุทธิสาร, ปาจรีย์ จือเหลียง, ธารทิพย์ นภาอำไพพร และ มณฑกานต์ สมบูรณ์. 2555. ความสำคัญของออกซิเจนในการเลี้ยงกุ้งขาวแวนนาไม. เอกสารเผยแพร่ศูนย์วิจัยธุรกิจเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ คณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.

(79) ชลอ ลิ้มสุวรรณ, นิติ ชูเชิด, วัชริยา ภูรีวิโรจน์กุล,ปาจรีย์ จือเหลียง,เกศินี หลายสุทธิสาร,มณฑกานต์ สมบูรณ์, ทัศนีย์ นลวชัย และ ธารทิพย์ นภาอำไพพร. 2555. ผลของสารกระตุ้นภูมิคุ้มกันโพรไบโอติก และกรดอินทรีย์ เพื่อป้องกันโรคติดเชื้อแบคทีเรียในการเลี้ยงกุ้งขาวแวนนาไม. เอกสารเผยแพร่ศูนย์วิจัยธุรกิจเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ คณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.

(80) วัชริยา ภูรีวิโรจน์กุล. 2554. การสำรวจชนิดของปลาที่ติดพยาธิใบไม้ระยะเมตาเซอร์คาเรียจากบางท้องที่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย. วารสารวิจัยเทคโนโลยีการประมง 5(2): 75-86.

(81) สุปราณี พึ่งแพง, ชลอ ลิ้มสุวรรณ และ วัชริยา ภูรีวิโรจน์กุล. 2554. การจำแนกสายพันธุ์และศึกษาสมบัติบางประการของสารต้านจุลินทรีย์จากเชื้อแบคทีเรีย Bacillus sp. B-1 ที่คัดแยกได้จากบ่อเลี้ยงปลา. วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร 42(2): 265-272.

(82) Thasanee Nonwachai, Watchariya Purivirojkul, Niti Chuchird and Chalor Limsuwan. 2011. Effect of Dissolved Oxygen Levels on Growth, Survival and Immune Response of Juvenile Pacific White Shrimp Litopenaeus vannamei. KU. Fish. Res. Bull. 35(3): 1-10.

(83) Arisa Srimarksuk, Niti Chuchird, Chalor Limsuwan and Watchariya Purivirojkul. 2011.   Effect of Yeast Cell Debris on Growth, Survival and Disease Resistance of Pacific White Shrimp Litopenaeus vannamei . KU. Fish. Res. Bull. 35(3): 22-29.

(84) วัชริยา ภูรีวิโรจน์กุล. 2554. การสำรวจชนิดของโมโนจีนที่พบในปลาน้ำจืดจากอ่างเก็บน้ำบางพระจังหวัดชลบุรี. วารสารวิจัยรามคำแหง (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี) 14(2): 17-27.

(85) ทัศนีย์ นลวชัย, วัชริยา ภูรีวิโรจน์กุล, นิติ ชูเชิด, เกศินี หลายสุทธิสาร และ ชลอ ลิ้มสุวรรณ. 2554. ผลของระดับออกซิเจน แอมโมเนีย และ พีเอช ต่อการกินอาหารของกุ้งขาวแวนนาไม. วารสารวิจัยเทคโนโลยีการประมง 6(1): 44-52.

(86) ปาจรีย์ จือเหลียง, ชลอ ลิ้มสุวรรณ, นิติ ชูเชิด, วัชริยา ภูรีวิโรจน์กุล. 2554. ผลของการใช้แบคทีเรียกลุ่มสร้างสปอร์ต่อปริมาณแบคทีเรีย Vibrio spp. อัตรารอดและการเจริญเติบโตของกุ้งขาวแวนนาไม (Litopenaeus vannamei) ในฟาร์มเลี้ยงกุ้ง. วารสารวิจัยเทคโนโลยีการประมง 6(1): 65-74.

(87) กอบทรัพย์ ผลเจริญ, ชลอ ลิ้มสุวรรณ, นิติ ชูเชิด, วัชริยา ภูรีวิโรจน์กุล, พุทธรัตน์ เบ้าประเสริฐกุล, เต็มดวง สมศิริ, ฐิติพร หลาวประเสริฐ, สุปราณี อะระอิ และเกศินี หลายสุทธิสาร. 2555. ผลของยาออกซิเตตร้าซัยคลิน และยาซัลฟาไดเม็ทท็อกซีนร่วมกับไตรเม็ทโธพริมในการยับยั้งการเจริญและฆ่าเชื้อวิบริโอ ที่แยกได้จากกุ้งขาวแวนนาไมที่มีอาการโรคขี้ขาว. วารสารวิจัยเทคโนโลยีการประมง 6(1): 75-83.

(88) สุปราณี พึ่งแพง, ชลอ ลิ้มสุวรรณ และ วัชริยา ภูรีวิโรจน์กุล. 2554.   การวิเคราะห์สารต้านจุลินทรีย์จากเชื้อ Bacillus subtilis สายพันธุ์ B-1 ที่คัดแยกได้จากบ่อเลี้ยงปลา. วารสารวิจัยเทคโนโลยีการประมง 6(1): 84-93.

(89) Purivirojkul, W. and N. Areechon. 2012. The Potential application of Indian almond (Terminalia catappa) leaf extract in Siamese fighting fish (Betta splendens Regan) Culture. p. 180. In book of abstracts 64th International Symposium on Crop Protection, The Faculty of Bioscience Engineering of the Ghent University, Ghent, Belgium, 22 May 2012.

(90) Montagan Somboon, Watchariya Purivirojkul, Chalor Limsuwan and Niti Chuchird. 2012. Effect of Vibrio spp. in White Feces Infected Shrimp in Chantaburi, Thailand. KU. Fish. Res. Bull. 36(1): 7-15.

(91) Worrawut Walla, Watchariya Purivirojkul, Niti Chuchird and Chalor Limsuwan. 2012. Effect of Activate DA on Growth, Survival and the Total Number of Bacteria and Vibrio spp. in Rearing of Pacific White Shrimp (Litopenaeus vannamei). KU. Fish. Res. Bull. 36(2): 14-22.

(92) Cheewarat Printrakoon and Watchariya Purivirojkul. 2012. Infection of speckled shrimp Metapenaeus monoceros (Decapoda: Penaeidae) by the branchial parasite Orbione bonnieri (Epicaridea: Bopyridae). Vie et Milieu 62(1): 17-22.

(93) Watchariya Purivirojkul. 2012. Histological Change of Aquatic Animals by Parasitic Infection, pp. 153-176. In Enrique Poblet Martinez. Histopathology - Reviews and Recent Advances. ISBN 978-953-51-0866-5.

(94) Watchariya Purivirojkul and Boonsatien Boonsoong. 2012.   A New Species of Tetraphyllidean (Onchobothriidae) Cestode from the Brown-Banded Bambooshark Chiloscyllium punctatum (Elasmobranchii: Hemiscylliidae). Journal of Parasitology: 98 (6): 1216-1219.

(95) Watchariya Purivirojkul. 2012. Potential application of extracts from Indian almond (Terminalia catappa Linn.) leaves in Siamese fighting fish (Betta splendens Regan) culture. Communications in agricultural and applied biological sciences 77(3): 439-448.

(96) Watchariya Purivirojkul and Montri Sumontha. 2013. Euclinostomum heterostomum (Rudolphi, 1809) Metacercarial Infection in Three Osphronemid Fish Species. Walailak J Sci & Tech 10(1): 97-102.

(97) Watchariya Purivirojkul. 2013. Application of probiotic bacteria for controlling pathogenic bacteria in fairy shrimp Branchinella thailandensis culture. Turkish Journal of Fisheries and Aquatic Sciences 13: 187-196.

(98) Watchariya Purivirojkul, Phithak Chaidee and Thanitha Thapanand-Chaidee. 2013. First Finding of High Infestation of Nemesis robusta on Gill Filaments of Alopias pelagicus from the Andaman Sea, Thailand. KU. Fish. Res. Bull. 37(1): 1-11.

(99) Watchariya Purivirojkul. 2013. Cestode Assemblages of the Brown-banded Bamboo Shark Chiloscyllium punctatum (Elasmobranchii: Hemiscylliidae) in the Gulf of Thailand. Walailak Journal of Science and Technology 10(6): 591-596.

(100) Theerawoot Lerssutthichawal, Worawit Maneepitaksanti, Watchariya Purivirojkul. 2016. Gill Monogeneans of Potentially Cultured Tilapias and First Record of C. mbirizei Bukinga et al., 2012 in Thailand. Walailak Journal of Science and Technology (in press) doi:http://dx.doi.org/10.14456/vol13iss5pp%p.

งานเขียนหนังสือต่างประเทศ

1.   Watchariya Purivirojkul. 2012. Histological Change of Aquatic Animals by Parasitic Infection, pp. 153-176. In Enrique Poblet Martinez. Histopathology - Reviews and Recent Advances. Intech, DOI: 10.5772/52769. ISBN 978-953-51-0866-5.

2.   Watchariya Purivirojkul. 2014. Chapter 9 - Diversity of Parasitic Nematodes of Marine Fishes from the Gulf of Thailand, pp. 135-160. In O.P. Jenkins, ed. Advances in Zoology Research. Volume 6. Nova Science Publishers, USA. ISBN: 978-1-61122-061-2.

งานเขียนหนังสือภาษาไทย

วัชริยา ภูรีวิโรจน์กุล. 2556. ปรสิตวิทยาของสัตว์น้ำ. สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์. 655 หน้า.

footer