ธีราพร อนันตะเศรษฐกูล

t12

ผศ.ดร. ธีราพร อนันตะเศรษฐกูล

อีเมล: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

โทร: 02-562-5555 ต่อ 647810

ประวัติการศึกษา:

วิทยาศาสตรบัณฑิต                        มหาวิทยาลัยมหิดล              2532

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต                   มหาวิทยาลัยมหิดล              2536

วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต                   จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย         2542 

งานวิจัยที่สนใจ:     สรีรวิทยา, เภสัชวิทยา

งานวิจัย / ผลงานตีพิมพ์เผยแพร่:

1. Khamboonruang, P., T. Anuntasethakul and S. Navephap. 2015. Evaluation of Anti-Gastric Ulcer Activity of Ethanolic Extract from Pseudostem of Musa × paradisiaca in Experimental Animals. Thai Journal of Science and Technology4 (3) : 310-320.

2. กายวิภาคของไพเนียลคอมเพลกซ์ในปลาหมอไทย Anabas testudineus Bloch, 1795, การประชุมวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 49 วันที่ 1-4 กุมภาพันธ์ 2554

3. การป้องกันการเกิดแผลในกระเพาะอาหารโดยใช้สารสกัดผลฝักแม้วในหนูวิสตาร์เพศผู้, การประชุมวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 49 วันที่ 1-4 กุมภาพันธ์ 2554

4. Student Conceptions on Cells and Cell Processes in Grade 10 , Kadetsart J. (Soc. Sci) 28 : 1 – 10 (2007)

Science Process Skills of Grade 10 Students Related to Cells and Cell Processes, Songklanakarin J. of Social Science & Humanities Vol. 13 No. 3 Jul. - Sep. 2007

5. Anan Srikiatkhachorn, Thiraporn Anuntasethakul, Pansiri Phunsuwan, Suthiluk patumraj. Effect of Serotonin Depletion on Nitric Oxide induced Cerebrovascular nociceptive response. Neuroreport 2001 ; 12 : 1-5.

6.  Anan Srikiatkhachorn, Thiraporn Anuntasethakul, Supang Maneesei, Pansiri Phunsuwan, Suthiluk Patumraj. Hyposerotonin-Induced Nitric Oxide Supersensitivity in the Cerebral Microcirculation. Headache 2000 ; 40 : 267-275.

7. Thiraporn Anuntasethakul, Anan Srikiatkhachorn, Supang Maneesri, Suthiluk Patumraj and Veera Kasantikul. Ultrastructural changes in Endothelial cell of Cerebral Microvessels after exposure to Nitric Oxide Donor. Neuropathology 1999; 19 :259-266.

8. Thiraporn Anuntasethakul, Anan Srikiatkhachorn. Nitric Oxide and cerebral circulation. Thai J Physiol 1996 ; 9 : 1-7.

 
 

footer