ตุลารัฐ ทุมมากรณ์

t16

อ. ตุลารัฐ ทุมมากรณ์

อีเมล: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

โทร:02-5625555 ต่อ 647817

ประวัติการศึกษา:

-          วท.บ. (ชีววิทยา) มหาวิทยาลัยขอนแก่น   พ.ศ. 2540

-          วท.ม. (สัตววิทยา) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์   พ.ศ. 2544

งานวิจัยที่สนใจ

      - ความเป็นพิษแบบเฉียบพลันและความเป็นพิษแบบเรื้อรังของสารสกัดจากพืช

      - ปรสิตในสัตว์เลี้ยงและสัตว์เศรษฐกิจ

footer