เกี่ยวกับภาควิชา

silder-5

 

ปรัชญา ปณิธาน
คณะวิทยาศาสตร์ มีปณิธานมุ่งมั่นในการปฏิบัติภารกิจ ให้เป็นไปตามปรัชญาของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยการผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถในสาขาวิชาต่าง ๆ ทางด้านวิทยาศาสตร์ ทั้งระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก ให้เป็นที่ยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ ทั้งกอปรด้วยจริยธรรม และคุณธรรม รวมทั้งการ พัฒนาส่งเสริมและสนับสนุน ให้บุคลากรมีการค้นคว้าวิจัยทางด้านวิชาการเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน ส่งเสริมให้มีการพัฒนาตนเองให้เป็นผู้รอบรู้และรู้กว้างทัน ต่อกระแสโลกาภิวัตน์ ให้บริการวิชาการแก่สังคมตามโอกาสที่เหมาะสม พร้อมกับการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมวิสัยทัศน์

เป็นผู้นำทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในภูมิภาค เพื่อการพัฒนาไปสู่ระดับสากล 

 

พันธกิจ
ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพคุณธรรม เสริมสร้างการพัฒนาศักยภาพทางวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาเศรษกิจสังคมอย่างสมดุลและยั่งยืน

 

คำขวัญของภาควิชาสัตววิทยา

"วิชาการดี มีวิจัย ให้บริการ สานจริยธรรม"

 

วัตถุประสงค์
1. ภาควิชาสัตววิทยามีความมุ่งมั่นในการถ่ายทอดวิชาการในสาขาชีววิทยาและสาขาสัตววิทยาแก่นิสิตให้เป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ ที่จะพัฒนา องค์ความรู้เพื่อประกอบอาชีพได้
2. สนับสนุนงานวิจัยเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนการสอน และให้มีการเผยแพร่ ผลงานในระดับชาติ และนานาชาติ
3. บริการวิชาการแก่สังคม
4. ผลิตบัณฑิตที่มีคุณธรรมและจริยธรรม

 

แผนการดำเนินงาน

1. ให้การศึกษาทางวิชาการแก่นิสิตในสาขาชีววิทยา สาขาสัตววิทยา และสาขาอื่น ๆ ของคณะวิทยาศาสตร์ รวมทั้งต่างคณะ และวิทยาเขตต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
2. ดำเนินการวิจัยและพัฒนาในสาขาชีววิทยา สาขาสัตววิทยา และสาขาอื่น ๆ ที่ เกี่ยวข้องและให้มีการเผยแพร่ผลงานวิจัยในระดับชาติ และนานาชาติ
3. บริการวิชาการด้านต่าง ๆ ในสาขาชีววิทยา สาขาวิชาสัตววิทยา และสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง และส่งเสริมให้มีการบริการวิชาการเพิ่มขึ้น
4. สนับสนุนกิจกรรมต่าง ๆ ที่ปลูกฝังจริยธรรมช่วยทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและ ประเพณีไทย

 

ประวัติภาควิชาภาควิชาสัตววิทยา

เดิมรวมอยู่ในแผนกวิชาชีววิทยา สังกัดคณะวิทยาศาสตร์และอักษรศาสตร์ซึ่งเป็นคณะที่ก่อตั้งขึ้นใน พ.ศ. 2509 ในขณะนั้นประกอบด้วย 6 แผนกวิชากับ 1 หน่วยงาน คือ แผนวิชาเคมีคณิตศาสตร์ ชีววิทยา ฟิสิกส์ ภาษา สังคมศาสตร์และมนุษย์ศาสตร์ และหน่วยพลังงานปรมาณู ต่อมาเมื่อมีการจัดตั้งคณะสังคมศาสตร์ในปี พ.ศ. 2517 และคณะมนุษย์ศาสตร์ในปี พ.ศ. 2524คณะวิทยาศาสตร์และอักษรศาสตร์จึงได้เปลี่ยนชื่อเป็น คณะวิทยาศาสตร์ ในปี พ.ศ. 2524 แผนกวิชาชีววิทยาได้ยกเลิกไปและออกไป จัดตั้งเป็น ภาควิชาจุลชีววิทยา ภาควิชาพฤกษศาสตร์ ภาควิชาพันธุศาสตร์ ภาควิชารังสีประยุกต์และไอโซโทป และภาควิชาสัตววิทยา

ดังนั้น ภาควิชาสัตววิทยา จึงได้รับการจัดตั้งเป็นภาควิชาใหม่ ตามประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2524 ตั้งแต่เริ่มจัดตั้งภาควิชาสัตววิทยาเป็นต้นมา มีหัวหน้าภาควิชา ทำหน้าที่บริหารงานภาควิชาเป็นลำดับ ดังนี้

 

หัวหน้าภาควิชา ช่วงดำรงตำแหน่ง
ผศ.ละม่อม บุษปวนิช พ.ศ. 2524 - 2530
รศ.ดร.ไพบูลย์ ยุติศรี พ.ศ. 2530 - 2536
รศ.ดร.อนันต์ ศรีขาว พ.ศ. 2536 - 2540
ผศ.พิณทิพย์ กรรณสูตร พ.ศ. 2540 - 2549
รศ.สมภพ นวีภาพ พ.ศ. 2549 - 2553
รศ.ดร.บุญเกื้อ วัชรเสถียร พ.ศ. 2553 - 2554
รศ.ดร.มณจันทร์ เมฆธน พ.ศ. 2554 - 2557
อ.ดร.วุฒิ ทักษิณธรรม พ.ศ. 2558 - 2559
รศ.ดร.บุญเสฐียร บุญสูง พ.ศ. 2560 -2563
รศ.ดร.วสกร บัลลังก์โพธิ์
พ.ศ. 25ุ63 - ปัจจุบัน

 

footer