นโยบายภาควิชา

นโยบายภาควิชาสัตววิทยา

1. นโยบายสนับสนุน ส่งเสริม การผลิตงานวิจัย เเละงานสร้างสรรค์ ของภาควิชาสัตววิทยา (pdf)

2. นโยบายกระตุุ้นการขอกำหนดตำแหน่งบุคลากร (pdf)

3. มาตรการรักษาความปลอดภัยภาควิชาสัตววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน (pdf 1), (pdf 2)

4. หลักเกณฑ์และกรอบอัตราค่าใช้จ่าย สำหรับเบิกจ่ายในลักษณะค่าตอบแทน ค่าวัสดุทางวิทยาศาสตร์ และค่าออกภาคสนามหรือทัศนศึกษานอกสถานที่ สำหรับรายวิชาที่มีการจัดการเรียนการสอนในภาควิชาสัตววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ (pdf)

5. หลักเกณฑ์ และกรอบอัตราค่าใช้จ่ายผู้ทรงคุณวุฒิหรือวิทยากรภายนอกภาควิชาสัตววิทยา (pdf)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

footer