ห้องวิจัยกลาง

งานวิจัย

   งานห้องวิจัยกลาง
    1. ข้อมูลห้องวิจัยกลาง เเละเจ้าหน้าที่ประจำห้องวิจัยกลาง (pdf)
    2. ระเบียบการใช้ห้องวิจัยกลาง (pdf) และนโยบายความปลอดภัยห้องวิจัยกลาง (pdf)
    3. แบบฟอร์มห้องวิจัยกลาง
          3.1 แบบขอใช้ห้องวิจัยกลาง สำหรับ คณาจารย์/บุคลากร เพื่องานวิจัย (pdf)
          3.2 แบบขอใช้ห้องวิจัยกลาง สำหรับ คณาจารย์/บุคลากร เพื่อการเรียนการสอน (pdf)
          3.3 ใบขอใช้ /ยืม / เบิกครุภัณฑ์ ห้องวิจัยกลาง (pdf)
          3.4 ใบยืมวัสดุวิทยาศาสตร์ ห้องวิจัยกลาง (pdf)
          3.5 ใบเบิกวัสดุ วิทยาศาสตร์ห้องวิจัยกลาง (pdf)
          3.6 ใบนำฝากสารเคมีในห้องวิจัยกลาง(pdf)
          3.7 แบบฟอร์มเเจ้งความจํานงขอฝากซากสัตว์ (pdf)
         
                                                              

    4. แบบฟอร์มการใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์

          4.1 แบบฟอร์มแจ้งผลการพิจารณาการขออนุญาตเลี้ยงและใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ (doc, pdf)

          4.2 แบบขออนุญาตเลี้ยงและใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (doc, pdf)    

          ข้อมูลเพิ่มเติม www.sci.ku.ac.th:8000/scianimals/

     5. คู่มือความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ (pdf)

     6. เลขทะเบียนห้องปฏิบัติการ

        ชื่อห้องปฏิบัติการ: ห้องวิจัยกลาง ภาควิชาสัตววิทยา    คณะวิทยาศาสตร์    มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
        เลขทะเบียน: 2-0020-0014-0

         เลขที่ห้อง 313

 

footer