อาจารย์

หัวหน้าภาควิชาสัตววิทยา

 

รศ.ดร.วสกร บัลลังก์โพธิ์

โทร : 0-2562-5555 ต่อ 647800,647814

         อีเมล: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

readmore

 

 

 

 

รองหัวหน้าภาควิชาสัตววิทยา

 

 narisara new

           อ.ดร.นริศรา ปิยะแสงทอง

โทร : 0-2562-5555 ต่อ 647837

   อีเมล: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
readmore

 

ผศ.ดร.วชิรญาณ์ ธงอาสา

โทร : 0-2562-5555 ต่อ 647821

   อีเมล: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.readmore

 ผศ.น.สพ.ดร.วีระศักดิ์ ฟุ้งเฟื่อง

โทร : 0-2562-5555 ต่อ 647826

อีเมล: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

readmore


รศ.ดร.ชีวารัตน์ พรินทรากูล

โทร : 0-2562-5555 ต่อ 647816

      อีเมล: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.readmore

mongkol

.ดร.มงคล พงษ์สุชาติ

 โทร:0-2562-5555 ต่อ 6478xx           อีเมล: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.readmore

 

 

คณาจารย์ภาควิชาสัตววิทยา

 


รศ.ดร.อุทัยวรรณ โกวิทวที

 โทร : 0-2562-5555 ต่อ 647820

  อีเมล: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

readmore

 

ผศ.ดร.ธีราพร อนันตะเศรษฐกูล

โทร : 0-2562-5555 ต่อ 647810

อีเมล: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

readmore

 

รศ.ดร.วัชริยา ภูรีวิโรจน์กุล

โทร : 0-2562-5555 ต่อ 647815

อีเมล: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

readmore

 

 

รศ.ดร.จินดาวรรณ สิรันทวิเนติ

โทร : 0-2562-5555 ต่อ 647824

อีเมล: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

readmore

 

รศ.ดร.พนัส ธรรมกีรติวงศ์

   โทร : 0-2562-5555 ต่อ 647833       อีเมล: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

readmore

อ.ดร.ปิยมา ทัศนสุวรรณ

โทร : 0-2562-5555 ต่อ 647831

          อีเมล: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

readmore

 

ผศ.ดร.วิกรม รังสินธุ์

โทร : 0-2562-5555 ต่อ 647811

อีเมล: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.readmore 

อ.อภิสิทธิ์ ทิพย์อักษร

โทร : 0-2562-5555 ต่อ 647832

  อีเมล: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.readmore


 

อ.ดร.นิตยา สมทรัพย์ 

โทร : 0-2562-5555 ต่อ 647830

  อีเมล: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.readmore

 

รศ.ดร.สุปิยนิตย์ ไม้แพ

โทร : 0-2562-5555 ต่อ 647822

        อีเมล: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
readmore

ผศ.ดร.ปราโมทย์ ชานาญปืน

โทร : 0-2562-5555 ต่อ 647813

         อีเมล: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

readmore

 

รศ.ดร.บุญเสฐียร บุญสูง

โทร : 0-2562-5555 ต่อ 647899

อีเมล: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

readmore 

 

ผศ.ดร.อัญชลี เอาผล

โทร : 0-2562-5555 ต่อ 647835

อีเมล: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.readmore

 

 

 

ผศ.ดร.วุฒิ ทักษิณธรรม 

โทร : 0-2562-5555 ต่อ 647827

อีเมล:This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

readmore

 

ผศ.ดร.นพรัตน์ สระแก้ว

 โทร : 0-2562-5555 ต่อ 647823

 อีเมล: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.readmore

 

รศ.ดร.วรรณวิภา วงศ์แสงนาค

โทร : 0-2562-5555 ต่อ 647818

        อีเมล: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.readmore

 

พัชร

อ.ดร.พัชร ดนัยสวัสดิ์

โทร : 0-2562-5555 ต่อ 647837

อีเมล: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.readmore 

  กรอร

อ.ดร.กรอร วงษ์กำแหง

โทร : 0-2562-5555 ต่อ 647838

อีเมล: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

readmore

 Paviga

อ.สพ.ญ.ดร.ภวิกา ลิ้มอุดมพร

โทร : 0-2562-5555 ต่อ -

อีเมล: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

readmore

 attapol1

 อ.ดร.อรรถพล รุจิราวรรณ

 โทร : 0-2562-5555 ต่อ xxx

อีเมล: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.readmore

 Athipat 

อ.ดร.อธิภัทร เงินหมื่น

โทร : 0-2562-5555 ต่อ -

อีเมล: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.readmore

 

 


 

 

footer