วุฒิ ทักษิณธรรม

t20

ผศ. ดร. วุฒิ ทักษิณธรรม

อีเมล: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

โทร: ๐๒-๕๖๒-๕๕๕๕ ext. 647827

ประวัติการศึกษา:

-          ปร.. วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์   ๒๕๕๕

งานวิจัยที่สนใจ:   -อนุกรมวิธานสัตว์มีกระดูกสันหลัง ยกเว้นปลา

                      -นิเวศวิทยาสัตว์ป่า

งานวิจัย / ผลงานตีพิมพ์เผยแพร่:

Taksintum, W., W. Ruamthum, B. Pulnil and V. Lauhachinda. ๒๐๐๙. Diversity of anuran and habitat type of their tadpoles in Kui Buri National Park, Thailand. KKu Sci J. ๓๗(Supplement): ๒๒-๒๙.

วุฒิ ทักษิณธรรม วัชราภรณ์ รวมธรรม บุญลือ พูลนิล และวีรยุทธ์ เลาหะจินดา. ๒๕๕๓. การเปรียบเทียบความหลากชนิดกบและการเลือกใช้ถิ่นอาศัยในพื้นที่อุทยานแห่งชาติกุยบุรี และพื้นที่เกษตรกรรมใกล้เคียง. วารสารสัตว์ป่าเมืองไทย. ๑๗(๑): ๑๐๔-๑๒๓.

Aowphol, A., A. Rujirawan, W. Taksintum, S. Arsirapot and D. S. Mcleod. ๒๐๑๓. Re-evaluating the taxonomic status of Chiromantis in Thailand using multiple lines of evidence (Amphibia: Anura: Rhacophoridae). หน้า ๑๐๑-๑๒๓. Zootaxa Volume ๓๗๐๒ Issue .

Aowphol, A., A. Rujirawan, W. Taksintum, Y. Chuaynkern and B. L. Stuart. ๒๐๑๕.A new caruncle-bearing Limnonectes (Anura: Dicroglossidae) from northeastern Thailand. หน้า ๒๕๘-๒๗๐. Zootaxa Volume ๓๙๕๖ Issue .

footer