งานที่เกี่ยวกับบุคลากร

ขออนุมัติซื้อ-เบิกผ่านทางระบบออนไลน์ และการแจ้งซ่อม
 
1. ระบบการแจ้งซ่อมออนไลน์ ท่านสามารถเข้ากรอกข้อมูลโดยการสแกนผ่าน QR code ตามเอกสารแนบ หรือผ่านทาง link นี้
นอกจากนี้ เพื่อความสะดวกในการแจ้ง ภาควิชาฯ ได้มีการแปะป้ายประกาศบริเวณหน้าห้องสำนักงานภาควิชา ชั้น 1 และบริเวณหน้าลิฟท์ทั้ง 5 ชั้น หากมีข้อสงสัยเพิ่มเติมกรุณาติดต่อ อ.ดร.นริศรา ปิยะแสงทอง (This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.)
2. แบบฟอร์มขออนุมัติซื้อ-เบิกผ่านทางระบบออนไลน์ ท่านสามารถเข้ากรอกข้อมูลโดยการสแกนผ่าน QR code ตามเอกสารแนบ หรือผ่านทาง link ดังนี้ 

          2.1 การขออนุมัติเบิกวัสดุวิทยาศาสตร์และวัสดุงานบ้าน 
          2.2 การขออนุมัติซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ 
หากมีข้อสงสัยเพิ่มเติมกรุณาติดต่อ คุณศรายุธ นันทวัฒนานกูล ได้ที่เบอร์โทรศัพท์ 097-061-1416 E-mail :This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

footer