ผลงานของภาควิชา

ผลงานของภาควิชา

ผลงานทางวิชาการ

          ผลงานที่ได้รับการตีพิมพ์ในฐานข้อมูลนานาชาติและระดับชาติ (ตั้งแต่ TCI2 ขึ้นไป) บทความในที่ประชุมวิชาการ สิทธิบัตร             และอนุสิทธิบัตร ของบุคลากรภาควิชาสัตววิทยา ตั้งแต่ปี ค.ศ. 2014- 2018 (pdf)

 

 

footer