คู่มือและแบบฟอร์มสำหรับนิสิต

1. คู่มือสำหรับนิสิต (pdf)

2. แบบฟอร์มสำหรับนิสิตปริญญาตรี

  2.1 แบบขอรับเงินทุนปัญหาพิเศษ (ปริญญาตรี)  (pdf)

  2.2 ใบตรวจสอบรายวิชา  หลักสูตร วท.บ. (ชีววิทยา) ฉบับปรับปรุง 2556  สาขาชีววิทยา    สาขาสัตววิทยา

  2.3 คู่มือหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ฉบับ พ.ศ. 2555 (Link)

  2.4 Template โครงงาน (Link)

3. แบบฟอร์มสำหรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา

  3.1 แบบขอรับเงินทุนวิทยานิพนธ์ (บัณฑิตวิทยาลัย)  (pdf)

  3.2 แบบขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ (word)

  3.3 แบบแจ้งผลการสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ (word)

  3.4 แบบฟอร์มขอใช้ห้องพักนิสิตบัณฑิตวิทยาลัย ภาควิชาสัตววิทยา (word, pdf)

  3.5 ปฐมนิเทศนิสิตบัณฑิตวิทยาลัย ภาควิชาสัตววิทยา 10 สิงหาคม 2558 (pdf)

  3.6 ใบสมัครเป็นผู้ช่วยสอน (TA) (pdf)

  3.7 ขั้นตอนการเสนอโครงร่างวิทยานิพนธ์ (pdf)

  3.8 แบบฟอร์มผ่านเงื่อนไขภาควิชา สำหรับนิสิตที่จบการศึกษา (word และ pdf)

  3.9 ใบประเมินนิสิตผู้ช่วยสอนวิชาปฏิบัติการ (pdf)

  3.10 ใบเข้าเรียนสำหรับนิสิต sit-in วิชาปฏิบัติการ (pdf)

 

 

footer