อรรถพล รุจิราวรรณ

attapol1

Dr. ATTAPOL RUJIRAWAN

Contact information

Department of Zoology, Faculty of Science,

Kasetsart University, Ngam Wong Wan Rd.,

Chatuchak, Bangkok 10900 Thailand

Telephone: 085-0251487

E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Education

2015–2020        Ph.D. (Zoology), Kasetsart University

2010–2014        M.Sc. (Zoology), Kasetsart University

2005–2008        B.Sc. (Biology), Kasetsart University

Scholarship/awards

2020                Student Scholarships from the 9th World Congress of Herpetology,Dunedin, NewZealand, 5 - 10 January 2020.

2019                Science Visiting Scholarships, the Field Museum of Natural History

2015–2017      Graduate Program Scholarship from the Graduate School, Kasetsart University

2010–2011      Faculty of Science, Kasetsart University Postgraduate Studentship (ScKUPGS)

Research and professional experience

2015–2020        Ph.D. dissertation advised by Assistant Professor Dr. Anchalee Aowphol (Kasetsart University) and Dr. Bryan L. Stuart (North Carolina Museum of Natural Sciences), entitled "Species Diversity, Distribution, and Phylogenetic Relationships of Odorous Frogs (Ranidae: Odorrana) in Thailand"

2010–2014        M.Sc. thesis advised by Dr. Anchalee Aowphol (Kasetsart University) and Dr. Bryan L. Stuart (North Carolina Museum of Natural Sciences), entitled "Morphology and Call Variation of the Common Tree Frog Polypedates leucomystax Species Complex in Thailand"

2007–2008        Bachelor’s project advised by Associate Professor Dr. Virayuth Lauhachinda (Kasetsart University), entitled "Diversity and habitat types of reptile species in Khao Siphachan Establishing National Park, Chanthaburi Province"


Manuscript reviewer

PEER Reviewer (No. of manuscript): Copeia (1), South American Journal of Herpetology (1), Tropical Natural History (3).

Presentations

2020      9th World Congress of Herpetology, Dunedin, New Zealand (5–10 January 2020): “Morphology and molecular genetics of the Southeast Asian cascade frogs, Odorrana livida complex in Thailand” (Poster presentation).

2019      9th Conference on Taxonomy and Systematic in Thailand, Chiang Mai University, Ching Mai (2–4 October 2019): “Taxonomic status and Distribution of Odorrana livida (Blyth, 1856) in Thailand” (Oral presentation).

2018      8th Conference on Taxonomy and Systematic in Thailand, Rajabhat Maha Sarakham University, Maha Sarakham (21–23 May 2018): "Morphology and molecular phylogeny of the odorous frogs (Ranidae: Odorrana) in southern Thailand" (Oral presentation).

2016      8th World Congress of Herpetology in Hangzhou, China (15–21 August 2016): "Morphological study of the odorous frogs in the genus Odorrana in Thailand" (Poster presentation).

2016      6th Conference on Taxonomy and Systematic in Thailand, Khon Kaen University, Khon Kaen (25–27 May 2016): "A preliminary morphological study of the odorous frogs (Ranidae: Odorrana) in Thailand" (Poster presentation).

2013      34th Wildlife Seminar, Kasetsart University, Thailand (19–20 December 2013): "Morphometric, bioacoustic and molecular differentiation of the common tree frog Polypedates leucomystax species complex in Thailand" (Poster presentation).

2013      17th European Congress of Herpetology in Veszprém, Hungary (22–27 August 2013): "Morphology and advertisement call variation in the common tree frog Polypedates leucomystax complex in Thailand" (Oral presentation).3rd Conference on Taxonomy and Systematic in Thailand, Chulalongkorn University, Bangkok (11–13 May 2013):"Advertisement call variation of the common tree frog Polypedates leucomystax complex in Thailand" (Oral presentation).

2012      5th Asian Herpetological Conference in Chengdu, Sichuan, China (2−4 June 2012): "Morphological variation of the common tree frog Polypedates leucomystax in Thailand" (Poster presentation).


Peer-Reviewed Publications

Grismer L.L., Rujirawan A.,Termprayoon K., Ampai N., Yodthong S., Wood P.L.jr.,Oaks J.R. andAowphol A. 2020. A new species of Cyrtodactylus Gray (Squamata; Gekkonidae) from the Thai Highlands with a discussion on the evolution of habitat preference. Zootaxa 4852 (4): 401–427.

Rujirawan A., Fong J.J., Ampai N., Yodthong S., Termprayoon K. and Aowphol A. 2019. A new karst-dwelling gecko of the Gekko petricolus group (Reptilia: Gekkonidae) from Phitsanulok Province, central Thailand. Journal of Natural History 53 (9–10): 557–576.

Aowphol A., Yodthong S., Rujirawan A. and Thirakhupt K. 2019. Mitochondrial diversity and Phylogeographic Pattern of Gekko gecko in Thailand.Asian Herpetological Research10(3): 158-169.

Ampai N., Rujirawan A., Wood Jr P.L., Stuart B.L. and Aowphol A. 2019. Morphological and molecular analyses reveal two new insular species of Cnemaspis Stauch, 1887 (Squamata, Gekkonidae) from Satun Province, southern Thailand. ZooKeys 858: 127–161.

Freitas E.S., Rujirawan A, Ampai N., Puanprapai P., Yodthong S., Termprayoon K., Siler C.D. and Aowphol A. 2019. Amphibian surveys reveal no instances of Batrochochytrium dendrobatidis and suggest low prevalence of chytrid fungus in Thailand. Herpetological Review. 50: 290–298.

Rujirawan A., Stuart B.L. and Aowphol A. 2018. Expanded description of Odorrana livida (Blyth, 1856) with notes on its natural history in Thailand. Journal of Natural History 52 (23–24): 1581–1600.

Phimmachak S., Sivongxay N., Seateun S., Yodthong S., Rujirawan A., Neang T., Aowphol A. and Stuart B.L. 2018. A new Limnonectes (Anura: Dicroglossidae) from southern Laos. Zootaxa 4375 (3): 325-340.

Aowphol A., Rujirawan A., Taksintum W., Chuaynkern Y., and Stuart B.L. 2015. A new caruncle-bearing Limnonectes (Anura: Dicroglossidae) from northeastern Thailand. Zootaxa 3956 (2): 258–270.

Ampai N., Rujirawan A., Arkajak J., McLeod D.S. and Aowphol A. 2015. Description of the tadpoles of two endemic frogs: the Phu Luang Cascade frog Odorrana aureola (Anura: Ranidae) and the Isan big-headed frog Limnonectes isanensis (Anura: Dicroglossidae) from northeastern Thailand. Zootaxa 3981 (4): 508–520.

Aowphol A., Rujirawan A., Taksintum W., Arsirapot S. and McLeod D.S. 2013. Re-evaluating the taxonomic status of Chiromantis in Thailand using multiple lines of evidence (Amphibia: Anura: Rhacophoridae). Zootaxa 3702: 101–123.

Rujirawan A., Stuart B.L. and Aowphol A. 2013. A new tree frog in the genus Polypedates(Anura: Rhacophoridae) from southern Thailand. Zootaxa 3702: 545–565.


References

Dr. Anchalee Aowphol: Department of Zoology, Faculty of Science, Kasetsart University, Ngam Wong Wan Rd., Chatuchak, Bangkok 10900, Thailand.

E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Dr. Bryan L. Stuart: North Carolina Museum of Natural Sciences, 11 West Jones Street, Raleigh, North Carolina 27601, USA.

E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Dr. Jonathan J. Fong: Science Unit, Lingnan University, Tuen Mun, Hong Kong, China

E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ตุลารัฐ ทุมมากรณ์

t16

อ. ตุลารัฐ ทุมมากรณ์

อีเมล: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

โทร:02-5625555 ต่อ 647817

ประวัติการศึกษา:

-          วท.บ. (ชีววิทยา) มหาวิทยาลัยขอนแก่น   พ.ศ. 2540

-          วท.ม. (สัตววิทยา) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์   พ.ศ. 2544

งานวิจัยที่สนใจ

      - ความเป็นพิษแบบเฉียบพลันและความเป็นพิษแบบเรื้อรังของสารสกัดจากพืช

      - ปรสิตในสัตว์เลี้ยงและสัตว์เศรษฐกิจ

ปิยมา ทัศนสุวรรณ

t15

ชื่อ-นามสกุล: ปิยมา ทัศนสุวรรณ

อีเมล: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

โทร: 081-9143288

ตำแหน่งทางวิชาการ: อาจารย์

Main Research Focus: ดูได้จาก piyama.pdf

ประวัติการศึกษา:

คุณวุฒิ

ปี พ.ศ. ที่จบ

ชื่อสถานศึกษาและประเทศ

ปริญญาตรี (พันธุศาสตร์)

2532

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประเทศไทย

M.Sc. (Bioprocess Technology)

2540

สถาบันแห่งเอเชีย ประเทศไทย

Ph.D. (Molecular Biology and Biotechnology)

2545

มหาวิทยาลัยเชฟฟิลด์ สหราชอาณาจักร

 

งานวิจัยที่สนใจ: ศึกษาความหลากหลายทางพันธุกรรม ของต้นอ่อนข้าวไทยโดยใช้ ลำดับนิวคลีโอไทด์ และเครื่องหมายทางพันธุกรรม ศึกษาความหลากหลายทางพันธุกรรมของราระบาดต้นข้าวไทยในประเทศไทย 

ผลงานวิชาการ (5 ปีย้อนหลัง)

1. บทความในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ

Pattaraborn MoonsapNutthalak LaksanavilatSittipun SinumpornPiyama TasanasuwanSureeporn Kate-NgamChatchawan Jantasuriyarat (2019) Genetic diversity of Indo-China rice varieties using ISSR, SRAP and InDel markers. Journal of Genetics 98:80.

Pattaraborn Moonsap , Nutthalak Laksanavilat, Piyama Tasanasuwan, Sureeporn Kate-Ngam and Chatchawan Jantasuriyarat (2019) Assessment of genetic variation of 15 Thai elite rice cultivars using InDel markers. Crop Breeding and Applied Biotechnology 19: 15-21.

วุฒิ ทักษิณธรรม

t20

ผศ. ดร. วุฒิ ทักษิณธรรม

อีเมล: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

โทร: ๐๒-๕๖๒-๕๕๕๕ ext. 647827

ประวัติการศึกษา:

-          ปร.. วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์   ๒๕๕๕

งานวิจัยที่สนใจ:   -อนุกรมวิธานสัตว์มีกระดูกสันหลัง ยกเว้นปลา

                      -นิเวศวิทยาสัตว์ป่า

งานวิจัย / ผลงานตีพิมพ์เผยแพร่:

Taksintum, W., W. Ruamthum, B. Pulnil and V. Lauhachinda. ๒๐๐๙. Diversity of anuran and habitat type of their tadpoles in Kui Buri National Park, Thailand. KKu Sci J. ๓๗(Supplement): ๒๒-๒๙.

วุฒิ ทักษิณธรรม วัชราภรณ์ รวมธรรม บุญลือ พูลนิล และวีรยุทธ์ เลาหะจินดา. ๒๕๕๓. การเปรียบเทียบความหลากชนิดกบและการเลือกใช้ถิ่นอาศัยในพื้นที่อุทยานแห่งชาติกุยบุรี และพื้นที่เกษตรกรรมใกล้เคียง. วารสารสัตว์ป่าเมืองไทย. ๑๗(๑): ๑๐๔-๑๒๓.

Aowphol, A., A. Rujirawan, W. Taksintum, S. Arsirapot and D. S. Mcleod. ๒๐๑๓. Re-evaluating the taxonomic status of Chiromantis in Thailand using multiple lines of evidence (Amphibia: Anura: Rhacophoridae). หน้า ๑๐๑-๑๒๓. Zootaxa Volume ๓๗๐๒ Issue .

Aowphol, A., A. Rujirawan, W. Taksintum, Y. Chuaynkern and B. L. Stuart. ๒๐๑๕.A new caruncle-bearing Limnonectes (Anura: Dicroglossidae) from northeastern Thailand. หน้า ๒๕๘-๒๗๐. Zootaxa Volume ๓๙๕๖ Issue .

วิกรม รังสินธุ์

t4

ผศ.ดร. วิกรม รังสินธุ์

โทร : 0-2562-5555 ต่อ 647811

อีเมล์ : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ประวัติการศึกษา :

วิทยาศาสตรบัณฑิต (ประมง) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วิทยาศาสตร์การประมง) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

 

 

footer