อุทัยวรรณ โกวิทวที

t10

ชื่อ-นามสกุล: อุทัยวรรณ โกวิทวที

อีเมล: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

โทร: 0818609051

ตำแหน่งทางวิชาการ: รองศาสตราจารย์

Main Research Focus: ดูได้จาก Uthaiwan.pdf

ประวัติการศึกษา:

คุณวุฒิ

ปี พ.ศ.ที่จบ

ชื่อสถาบันศึกษาและประเทศ

วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาชีววิทยา

2524

.รามคำแหง       ไทย

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาสัตววิทยา

2529

.เกษตรศาสตร์   ไทย

ปริญญาเอก (Aquatic Science)

2544

University of Porto, โปรตุเกส

งานวิจัยที่สนใจ:

1. Biology, Ecology, Taxonomy and Culture of Freshwater Pearl Mussel

2. Freshwater Ecology

3. Aquatic Toxicology

4. Animal Nutrition

ผลงานทางวิชาการ (5 ปีย้อนหลัง)

1. บทความวิจัยในวารสารวิชาการระดับชาติ/นานาชาติ

วารสารระดับชาติ

1. Grudpan, C., Avakul, P., Kovitvadhi, U. 2016. 1Feeding Selection on Mollusk by the Indochinese Molluscivorous Catfish (Helicophagus leptorhynchus Ng & Kottelat, 2000) in the Mun River, Thailand. Kasetsart University Fisheries Research Bulletin 40 (1): 26-38.

2. Dechaprasert, N., Kovitvadhi, U., Kanchanakhan, S. 2016. Primary cell culture from Hemocytes of freshwater mussel Hyriopsis bialata Simpson, 1900. Journal of Kasetsart Veterinarians 26(2): 59-69.

3. Soimalaitong, S., Srakaew, N., Kovitvadhi, U., Kovitvadhi, S. 2018. Morphology of the Hemocytes in the Freshwater Pearl Mussel Hyriopsis bialata Simpson, 1900. Journal of Kasetsart Veterinarians 26(2): 29-38.

4. Nuchan, P., Srakaew, N., Soimalaitong, S., Kovitvadhi, U., Kovitvadhi, S., Klaimala, P. 2018.   Acute Toxicity and Histopathological Effects of Atrazineon the Freshwater Pearl Mussel Hyriopsis bialata Simpson, 1900. Journal of Kasetsart Veterinarians 26(3): 192-208.

วารสารระดับนานาชาติ

1.   Thongprajukaew K., KovitvadhiS., KovitvadhiU. and Rungruangsak-TorrissenK., 2014. Pigment deposition and in vitro screening of natural pigment sources for enhancing pigmentation in male Siamese fighting fish (Betta splendens Regan, 1910). Aquaculture Research 45: 709-719.

2.   Vannarattanarat S., Zieritz A., Kanchanaketu T., Kovitvadhi U., Kovitvadhi S. and Hongtrakul V.2014. Molecular identification of the economically important freshwater mussels (Mollusca–Bivalvia–Unionoida) of Thailand: developing species-specific markers from AFLPs. Stichting International Foundation for Animal Genetics 45(2): 235-239.

3.   Sansuwan, K., Thongprajukaew, K., Kovitvadhi, S., Somsueb P. and Kovitvadhi, U. 2014. Improvement of carbohydrate quality in rice bran for Nile tilapia feed production using

     microwave irradiation. Asian Fisheries Science 27: 104-116.

4. Chamchuen, P., Boonyarath, P., Engkakul, A., Kovitvadhi, U., and Rungruangsak-Torrissen, K. 2014. Development of Enzymes and In Vitro Digestibility during Metamorphosis and Molting of BlueSwimming Crab (Portunus pelagicus). Journal of Marine Biology Doi.org/10.1155/2014/436789

5.   Fungfuang, W., Pitiporntapin, S., Tongmai, T. and Kovitvadhi, U.2014. Development of learning achievements of bachelor degree students in basic scientific research method course using inquiry approach. KKU International Journal of Humanities and Social Science4(2):35-46.

6. Tantiwisawaruji, S. Rocha, E., Kovitvadhi, U. and Rocha, M. J. 2014. The bivalve nervous

   system and its relevance for the physiology of reproduction. Indian Journal of Anatomy 3(4):227-240.

7. Thongprajukaew, K., Rodjaroen, S., Tantikitti and C. and Kovitvadhi, U. 2015. Physicochemicalmodifications of dietary palm kernel meal affect growth and feed utilization of Nile tilapia (Oreochromis niloticus).2015.Animal Feed Science Technology 202:90-99.

   8. Thongprajukaew, K., Rodjaroen, S., Sornthong, P., Hutcha, N., Yoonram, K., Tantikitti, C. and Kovitvadhi, U., Effects of dietary modified palm kernel meal on growth, feed utilization, radical scavenging activity, carcass composition and muscle quality in sex reversed Nile tilapia (Oreochromis niloticus). 2015. Aquaculture 439:45-52.

9. Thongprajukaew, K. Kovitvadhi, U. and Chandang, P, Microwave irradiation improves the

    Physicochemical properties of soybean meal for economic freshwater fish. 2015. Maejo

     International Journal Science Technology 9(01):43-53.

10. Kovitvadhi U., Kovitvadhi S. and Meejui. 2017. Growth and Survival of Juvenile Freshwater Mussel, Chamberlainia hainesiana (Lea, 1856) at Three Densities in the Natural Reservoir and River Enviroments, Thailand. Journal of the World Aquaculture Society 48(4): 623-633.doi: 10.1111/jwas.12378.

11. Sansuwan, K., Kovitvadhi, S.,Thongprajukaew, K., Rodrigo O.A. Ozório, Somsueb, P. and Kovitvadhi, U., 2017. Improvement of aquafeed quality using hydrothermal combinations of microwave irradiation and pelleting method. Aquaculture Research 48: 1836–1848doi:10.1111/are.13021.

12.   Lopes-Lima, M., Froufe, E., Do, Van T., Ghamizi, M., Mock, K.E., Kebapçı Ü.,Klishko, O., Kovitvadhi, S., Kovitvadhi, U., Paulo, O.S., Pfeiffer III, J. M.,Raley, M., Riccardi, N., Sereflisan, H., Sousa, R., Teixeira, A., Varandas, S., Wu, X., Zanatta, D. T., Zieritz, A., Bogan, A.E., 2017. Phylogeny of the most species-rich freshwater bivalve family (Bivalvia: Unionida: Unionidae): Defining modern subfamilies and tribes.Molecular Phylogenetics and Evolution 106: 174–191.

13.    Sangsawang, A., Kovitvadhi, U., Clearwater, S. J., Kovitvadhi, S., Satapornvanit, K., Thompson, K., 2017. Acute toxicity of chlorpyrifos and carbosulfan to glochidia of the freshwater mussel Hyriopsis bialata Simpson, 1900. Environmental Science and Pollution Research 24: 2136121374.

14.    Chandang, P., Thongprajukaew, K., Chotimanothum, B., Kovitvadhi, A., Kovitvadhi, U., Pakkong, P., 2017. The effects on in vitro digestibility from different developmental stages of silkworm larvae, Bombyx mori (Lepidoptera: Bombycidae) and position of mulberry leaves, Morus alba (Rosales: Moraceae). Journal of Asia-Pacific Entomology 20: 1134–1139.

15.    Thongprajukaew, K., Kovitvadhi, S., Kovitvadhi, U. and Preeprem, P. 2017. Effects of feeding frequency on growth performance and digestive enzyme activity of sex-reversed Nile tilapia, Oreochromis niloticus (Linnaeus, 1758). Agriculture and Natural Resources 51:292-298.

16.    Tantiwisawaruji, S., Malhão F., Lopes C., Silva A., Kovitvadhi U., Pardal M. A., Rocha M.J., Rocha E., 2017. Overview of the Neurocytology of Ganglia and Identification of Putative Serotonin- and Dopamine-Secreting Neurons in the Bivalve Peppery Furrow Shell (Scrobicularia plana) Journal of Shellfish Research 36(3):567-576.

17.    Tantiwisawaruji S., Kovitvadhi U., Pardal, M.Â., Rocha M. J., Rocha E., 2018. Qualitative and quantitative insights into the 3D microanatomy of the nervous ganglia of Scrobicularia plana (Bivalvia: Tellinoidea: Semelidae). Molluscan Research. 38 (1):21-28.

18.    Sangsawang, A., Kovitvadhi, U., Kovitvadhi, S. 2019.The effect of water temperature on the early-life development, growth and survival of the freshwater mussel Hyriopsis bialata. Aquaculture 510:311–317.

19.    Ferreira-Rodríguez, N., Akiyama, Y.B., Aksenova, O.V., Araujo, R., Barnhart, M.C., Bespalaya, Y.V., Bogan, A.E., Bolotov, I.N., Budha, P.B., Clavijo, C., Clearwater, S.J., Darrigran, G., Do, V.T., Douda, K., Froufe, E., Gumpinger, C., Henrikson, L., Humphrey, C.L.,. Johnson, N.A., Klishko, O., Klunzinger M.W., Kovitvadhi, S., Kovitvadhi, U., Lajtner, J., Lopes-Lima, M., Moorkens, E.A., Nagayama, S., Nagel, K.O., Nakano, M., Negishi, J.N., Ondina, P., Oulasvirta, P., Prié, V., Riccardi, N., Rudzīte, M., Sheldon, F., Sousan,, R., David L. Strayeran, Takeuchi, M., Taskinen, J., Teixeira, A., Tiemann, J.S., Urbańska, M., Varandas, S., Vinarski, M.V., Wicklow, B.J., Zając, T., Vaughn C.C.2019. Research priorities for freshwater mussel conservation assessment. Biological Conservation 231: 77–87.

2. ผลงานบริการทางวิชาการ

2.1 อุทัยวรรณ โกวิทวที อภิญญา หิรัญวงษ์ วรรณวิภา วงศ์แสงนาค และ จักรพันธ์ ทรัพย์แก้ว. 2558. รายงาน สรุปบทวิเคราะห์และสังเคราะห์ โครงการวิจัย ความหลากหลายของสัตว์ในพื้นที่คุ้งบางกะเจ้า ภายใต้โครงการแผนแม่บทเพื่อการอนุรักษ์และพัฒนาพื้นที่สีเขียวคุ้งบางกะเจ้าสู่ความยั่งยืน เสนอต่อมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน กทม. 66 น.

2.2 อุทัยวรรณ โกวิทวที วีระศักดิ์ ฟุ้งเฟื่อง อภิญญา หิรัญวงษ์ วรรณวิภา วงศ์แสงนาค วียะวัฒน์ ใจตรง วัชระ

สงวนสมบัติ กชกร มูลสถาน ปัทมา หนูคง และ จักรพันธ์ ทรัพย์แก้ว. 2559. การสำรวจความหลากหลายและการใช้ประโยชน์ของสัตว์ในพื้นที่สีเขียวคุ้งบางกะเจ้า อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ภายใต้โครงการวิจัยย่อย “ทรัพยากรชีวภาพและกายภาพ “คุ้งบางกะเจ้า” รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ เสนอต่อมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน กทม. 61 น.

2.3 อุทัยวรรณ โกวิทวที วีระศักดิ์ ฟุ้งเฟื่อง อภิญญา หิรัญวงษ์ วรรณวิภา วงศ์แสงนาค วียะวัฒน์ ใจตรง จักรพันธ์ ทรัพย์แก้ว สุรีรัตน์ เปลี่ยนบางช้าง พินิจ หงษ์ภู่ สุวรรณา ประกอบทรัพย์ นฤมล ทิพย์สมบัติบุญ ภาวิณี ครุฑปักษี อภิรพร แววโคกสูง ชนันรัตน์ จันทรวงศ์ษา สายฝน นิตยโรจน์ เบ็ญจวรรณ ซึ่งรัมย์ สุลักษณ์ นาคเล็ก จิณห์จุฑา จารุทวีสิน.2561.โครงการนำร่องการสร้างองค์ความรู้และแหล่งเรียนรู้ด้านทรัพยากรดิน น้ำ อากาศ และความหลากหลายทางชีวภาพ สวนป่าเกดน้อมเกล้า ตำบลทรงคนอง อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ: แหล่งเรียนรู้ทางด้านสัตว์. รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ เสนอต่อ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน กทม. 32 น.

2.4 อุทัยวรรณ โกวิทวที อภิญญา หิรัญวงษ์ วรรณวิภา วงศ์แสงนาค วีระศักดิ์ ฟุ้งเฟื่อง ปราโมทย์ ชำนาญปืน จันทร์ธา วงษ์อู่ทอง จักรพันธ์ ทรัพย์แก้ว.2561.โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การถ่ายทอดองค์ความรู้การเพาะเลี้ยงไส้เดือนดินและการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากมูลไส้เดือนดิน คุ้งบางกะเจ้า อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ. สรุปรายงานผลการดำเนินงาน เสนอต่อ สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน กทม. 10 น.

3. สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร จำนวน 3 ฉบับ

3.1 อรุณี อิงคากุล สาธิต โกวิทวที อุทัยวรรณ โกวิทวที เกียรติทวี ศศิมนัส คุณจักร์ และ กฤษณา รุ่งเรืองศักดิ์-เทอร์ริสเซน. 2557. สูตรอาหารสำหรับเลี้ยงปลานิล. สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติและ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์. อนุสิทธิบัตร เลขที่ 8587 วันที่ 3 มกราคม 2557 (คำขอรับอนุสิทธิบัตรเลขที่ 1103001077, 30 กันยายน 2554/ ระยะเวลาการคุ้มครองสิทธิ์ฯ 3 มกราคม 2557 – 29 กันยายน 2560)

3.2 อุทัยวรรณ โกวิทวที การุณ ทองประจุแก้ว อรุณี อิงคากุล สาธิต โกวิทวที พิสมัย สมสืบ และ กฤษณา รุ่งเรืองศักดิ์-เทอร์ริสเซน. 2558. กรรมวิธีการผลิตอาหารปลากัดวัยอ่อน. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์. อนุสิทธิบัตร เลขที่ 9624 วันที่ 6 มีนาคม 2558. (คำขอรับอนุสิทธิบัตรเลขที่ 1103001303, 7 ธันวาคม 2554/ ระยะเวลาการคุ้มครองสิทธิ์ฯ 6 มีนาคม 2558 – 6 ธันวาคม 2560)

3.3 อุทัยวรรณ โกวิทวที กนกวรรณ แสนสุวรรณ สาธิต โกวิทวที การุณ ทองประจุแก้ว และพิสมัย สมสืบ. 2561. กรรมวิธีการ อัดเม็ดอาหารปลา. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์. อนุสิทธิบัตร เลขที่ 13266 วันที่ 15 พฤศจิกายน 2560. (คำขอรับอนุสิทธิบัตรเลขที่ 1603002071, 12 ตุลาคม 2559/ ระยะเวลาการคุ้มครองสิทธิ์ฯ 15พฤศจิกายน 2560 – 11 ตุลาคม 2565)

4. ผลงานหนังสือ

อุทัยวรรณ โกวิทวที. 2557. ชีววิทยาของหอยกาบน้ำจืด. พิมพ์ครั้งที่ 2. สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม มหาวิทยาลัย

เกษตรศาสตร์. กรุงเทพฯ.

Kovitvadhi, S. and Kovitvadhi, U. 2014. The biology and in vitro culturing of the freshwater pearl mussel glochidia to adulthood in Thailand. In: ToledoPiza, A.R., Freitas Tallarico, L., Orlandi Introíni, G. (Eds.), Medical and Applied Malacology Crossing Boundaries: Integrative Approaches to Malacology. Cambridge Scholars Publishing, United Kingdom, pp.165-199.

footer