มงคล พงษ์สุชาติ

 mongkol

ชื่อ-นามสกุล: มงคล พงษ์สุชาติ

อีเมล: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

โทร: 062-495-1567

ตำแหน่งทางวิชาการ: อาจารย์

Main Research Focus: ดูได้จาก Mongkol.pdf

ประวัติการศึกษา:

คุณวุฒิ

ปี พ.ศ. ที่จบ

ชื่อสถานศึกษาและประเทศ

วท.บ. (ชีววิทยา) เกียรตินิยมอันดับ 2

2551

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, ไทย

วท.ม. (วิทยาศาสตร์การแพทย์)

2555

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ไทย

M.Eng. (Biomolecular Engineering)

2558

Tokyo Institute of Technology, Japan

D.Eng. (Biomolecular Engineering)

2561

Tokyo Institute of Technology, Japan

 

งานวิจัยที่สนใจ:  กลไกการพัฒนาและแพร่กระจายของเซลล์มะเร็ง, กลไกการทำงานของ non-coding RNA ในการพัฒนาของเซลล์มะเร็ง, การพัฒนา Biosensors และชุดตรวจโรค

 ผลงานทางวิชาการ (5 ปีย้อนหลัง):

     1. บทความวิจัยในวารสารวิชาการระดับชาติ/นานาชาติ

Mongkol Pongsuchart, Takahiro Kuchimaru, Sakiko Yonezawa, Diem Thi Phuong Tran, Nguyen The Kha, Ngoc Thi Hong Hoang, Tetsuya Kadonosono, Shinae Kizaka-Kondoh. A novel lymphoid enhancer-binding factor 1-cytoglobin axis promotes extravasation of osteosarcoma cells into the lungs. Cancer Science. 2018; 109 (9): 2746-2756.

Mongkol Pongsuchart, Nguyen The Kha, Sakiko Yonezawa, Hoang Thi Hong Ngoc, Takahiro Kuchimaru, Tetsuya Kadonosono, Shinae Kondoh, Identification of responsible genes for osteosarcoma extravasation in lung metastasis by using in vivo image-guided system. JSMI Report. 2016; 10(1): 61-62 (Published in Japanese).

Duangporn Werawatganon, Mongkol Pongsuchart, Amornpun Sereemaspun, Orrawadee Hanvivatvong, Praphan Siriviriyakul, Development of a lateral-flow immunochromatographic strip using gold nanoparticles for Helicobacter pylori detection. Journal of the Medical Association of Thailand. 2015;98(1):85-90.

2. สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร

        Lateral-flow immunochromatographic strip test using gold nanoparticles for Helicobacter pylori  

        detection.

 

footer