บุญเสฐียร บุญสูง

t18

นายบุญเสฐียร บุญสูง 
อาจารย์

ประวัติการศึกษา :

วิทยาศาสตรบัณฑิต (ชีววิทยา)

วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต (ชีววิทยา)

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ชีววิทยา)

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

งานวิจัยที่สนใจ :

 
  • Species diversity of freshwater benthic macroinvertebrates in Streams and Rivers
  • Rapid Bioassessment with Benthic Macroinvertebrates in Streams and Rivers
  • Volunteer Monitoring with Benthic Macroinvertebrates in Streams and Rivers

อีเมล์ :This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

โทร. :0-2562-5555 ext. 647829, 647800, 647899

งานวิจัย / ผลงานตีพิมพ์เผยแพร่ :

  • Boonsoong, B. , A. Thomas and N. Sangpradub.  2004. Gratia narumonae n.sp., a new mayfly from Thailand (Ephemeroptera, Baetidae). Ephemera 4(1): 1-9.
  • Sangpradub, N., C. Hanjavanit and B. Boonsoong.  2002.  New records of heptageniid mayfliesAsionurus and Thalerosphyrus (Ephemeroptera: Heptegeniidae) from Northeastern Thailand . ScienceAsia 28 (4): 411-416.

footer