กรอร วงษ์กำแหง

koraon new

ชื่อ-นามสกุล: กรอร วงษ์กำแหง

อีเมล: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

โทร: 0-2562-5555

ตำแหน่งทางวิชาการ: อาจารย์

Main Research Focus: ดูได้จาก Koraon.pdf

ประวัติการศึกษา:

คุณวุฒิ

ปี พ.ศ. ที่จบ

ชื่อสถานศึกษาและประเทศ

วท.บ. (วิทยาศาสตรทางทะเล)

2545

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

วท.ม. (วิทยาศาสตรทางทะเล)

2548

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ปร.ด. (ชีววิทยา)

2556

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

งานวิจัยที่สนใจ:

1. อนุกรมวิธานและนิเวศวิทยาของกุ้งเต้น (gammarid amphipods)

2. ความหลากหลายของสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังหน้าดินขนาดใหญ่ (benthic macroinvertebrate) บริเวณชายฝั่ง

ผลงานทางวิชาการ (5 ปีย้อนหลัง):

1. บทความวิจัยในวารสารวิชาการระดับชาติ/นานาชาติ

Pattaratumrong S.M. and Wongkamhaeng, K. 2019. The Molecular Identification of Nephtys species (Polychaeta: Phyllodocida) from Songkhla Lake, Southern Thailand. Naresuan University Journal: Science and Technology. 27(3):1-9.

Wongkamhaeng, K. and Dumrongrojwattana, P. 2019. First Records of Amphilochus justi Azman, 2009 and Paradexamine latifolia Ren, 2006 (Crustacea: Amphipoda) in Racha Yai Island, Phuket. Ramkhamhaeng Research Journal. 21(1): 44-52. (in Thai)

Wongkamhaeng, K., Dumrongrojwattana, P. and Shin, M. 2018. Discovery of a new genus and species of dogielinotid amphipod (Crustacea: Amphipoda: Dogielinotidae) from the Nipa palm in Thailand, with an updated key to the genera. PLoS ONE. 13 (10):e0204299.

Boonyanusith C, Saetang T, Wongkamheng K, Maiphae S. 2018. Onychocamptus Daday, 1903 from Thailand, with descriptions of two new species and two new records (Crustacea, Copepoda, Harpacticoida, Laophontidae). ZooKeys 810: 45-89.

Senarat, S., Biaklai, S., Kettratad, J., Jitpraphai, S. M., Wongkamhaeng, K., Sukparangsi, W., Sudtongkong, C. and Thongboon, L. 2018. Field evidence of the gametogenic maturation and embryonic development of the sand crab, Emerita taiwanensis: Implications for the understanding of the basis of the reproductive biology. Eurasian Journal of Bioscience. 12:253-262.

Arfianti, T and Wongkamhaeng, K. 2017. A new species of Victoriopisa bantenensis (Crustacea: Amphipoda: Eriopisidae) from West Java, Indonesia. Zootaxa. 4306 (2): 238–248.

Wongkamhaeng, K., Dumrongrojwattana, P. and Pattaratumrong, S.M. 2016. Two new species of Floresorchestia (Crustacea, Amphipoda, Talitridae) in Thailand. Zookeys. 635: 31-51

Rattanama, K. Pattaratumrong, S.M., Towatana, P and Wongkamhaeng, K. 2016.Three new records of gammarid amphipod in Songkhla Lake, Thailand. Journal of Tropical and Life Sciences Research. 27(Supp. 1): 53–61.

Wongkamhaeng, K and Boonyanusith, C. 2016. Ceradocus adangensis, a new species (Crustacea, Amphipoda,Maeridae) from coral reefs of the Andaman Sea Marine Biodiversity. 46:75-83.

Wongkamhaeng, K, Nabhitabhata, J.and Towatana, P. 2015. Corophiine amphipods of the genera Chelicorophium and Paracorophium from the lower Gulf of Thailand (Crustacea, Amphipoda, Corophiidae, Corophiinae). Zookeys. 505: 35—50.

footer