วสกร บัลลังก์โพธิ์

t14

ศ. ดร. วสกร   บัลลังก์โพธิ์

อีเมล: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

โทร: 025625555 ext 647814

ประวัติการศึกษา:

                 ระดับ      สถานศึกษา                     ชื่อปริญญา   สาขาวิชา

2550     ปริญญาเอก    มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์     ปร.ด.     สัตววิทยา (พิษวิทยา)

2547     ปริญญาโท     มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์     วท.ม.     ชีววิทยา

2545     ปริญญาตรี     มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์     วท.บ.     ชีววิทยา

การศึกษาหลังปริญญาเอก (Postdoctoral studies): I.N.R.A-Sophia Antipolis ประเทศฝรั่งเศส (2554) ภายใต้ทุน Junior Research Fellowship ของสถานเอกอัครราชฑูตฝรั่งเศสประจำประเทศไทย

งานวิจัยที่สนใจ:     พิษวิทยาสารกำจัดศัตรูชีวภาพ

งานวิจัย / ผลงานตีพิมพ์เผยแพร่:

 1. Yotavong, B. Boonsoong, W. Pluempanupat, O. Kouland, V. Bullangpoti. Cotesia plutellae national Journal of Pest Management. 61 (2): 171-178. (Corresponding Author)
 2. Poonsri W., Chitchirachan, P., Bullangpoti V., Koul, O. Bauhinia scandensPlutella xylostella 170-17(Corresponding Author)
 3. Pumchan A., A. Puansomchit,emyarasilip, W. P;uempanupat and Bullangpoti. Alpinia galangaSpodoptera litura (Lepidoptera: Noctuidae). Communications in Agricultural and Applied Biological Sciences (in press) (Corresponding Author)
 4. Somjit C., N. Kumrungsee, W. Pluempanupat and V. Bullangpoti (2015) Insecticidal activities of thymol on egg production and development in the diamondback moth, Plutella xylostella (Lepidoptera) (in press) (Corresponding Author)
 5. Yooboon T., W. Plumpanupat , O. Koul and V. Bullangpoti. (2015) Effects of Azadirachtin on cuticular proteins of Spodoptera litura (Lepidoptera: Noctuidae) vis-a-vis the modes of application. Communications in Agricultural and Applied Biological Sciences. (in press) (Corresponding Author)
 6. Kumrungsee N., W. Pluempanupat , O. Koul and V. Bullangpoti (2014) Toxicity of essential oil compounds against diamondback moth, Plutella xylostella, and their impact on detoxification enzyme activities. J Pest Sci:87:721-729 (Corresponding Author)

 7. Tathaporn Maison, Torranis Ruttanaphan, Pornnapa Pipattanaporn, Pitak Chuawong, Vasakorn Bullangpoti and Wanchai Pluempanupat1* (2014) Antifeedant Activity of Crude Extracts from Stems and Leaves of Tadehagi triquetrum (L.) Ohashi and Seeds of Phaseolus lathyroides Against Helicoverpa armigera Hübner (Lepidoptera: Noctuidae) Communications in Agricultural and Applied Biological Sciences. 79(2): 233-238.
 8. Puangsomchit A., V. Bullangpoti and W. Plumpanupat (2014) Toxicity of Alpinia galanga (ZINGIBERACEAE) rhizome extracts against Spodoptera litura (LEPIDOPTERA: NOCTUIDAE) . Communications in Agricultural and Applied Biological Sciences. 79(2): 145-150
 9. Phankaen Y., W. Pluempanupat, A.K. Mourad and V. Bullangpoti (2014) Bioefficacy of Piper ribesioides(Piperaceae) Extracts against Nilarparvata lugens Stal. (Homoptera: Delphacidae). Communications in Agricultural and Applied Biological Sciences. 79(2): 229- 232. (Corresponding Author)
 10. Pluempanupat, S., N. Kumrungsee, W. Pluempanupat, K. Ngamkitpinyo , W. Chavasiri, V. Bullangpoti and O. Koul (2013) Laboratory evaluation of Dalbergia oliveri (Fabaceae: Fabales) extracts and isolated isoflavonoids on Aedes aegypti (Diptera:Culicidae) mosquitoes. Industrial Crops and Products.44:653-658
 11. Punyawattoe P., Z. Han, W. Sriratanasak, S.Arunmit, J.Chaiwong and V. Bullangpoti (2013) Ethiprole resistance in Nilaparvata lugens (Hemiptera: Delphacidae): possible mechanisms and cross-resistance. Applied Entomology and Zoology. 48(2): 205-211
 12. Kaewwongse, M. K. Sanesuwan, P. Pupa and V. Bullangpoti. (2013) Essential oil compounds as stress reducing agents in rats.   Communications in Agricultural and Applied Biological Sciences. 78(2): 167-173 (Corresponding Author)
 13. Kraikrathok V., S. Ngamsaeng, V. Bullangpoti, W. Pluempanupat and O. Koul. (2013) Bio efficacy of some Piperaceae plant extracts against Plutella xylostella L. (Lepidoptera: Plutellidae). Communications in Agricultural and Applied Biological Sciences. 78(2): 305-310 (Corresponding Author)
 14. Bovornnanthadej T., B. Boonsoong, D. Taylor, Y. Kainoh, O. Koul and V. Bullangpoti (2013)Effect of thymol on reproductive biology of Helicoverpa armigera Hübner (Lepidoptera: Noctuidae). Communications in Agricultural and Applied Biological Sciences. 78(2): 311-316. (Corresponding Author)
 15. Bullangpoti V., E. Wajnberg, P. Audant and R. Feyereisen (2012) Antifeedant activity of Jatropha gossypifolia and Melia azedarach senescent leaf extracts on Spodoptera frugiperda (Lepidoptera: Noctuidae) and their potential use as synergists. Pest Management Science. 68(9): 1534-1540 (Corresponding Author)
 16. Junhirun P., W. Pluempanupat and V. Bullangpoti (2012) Toxicological study of Wedelia trilobata (Asteraceae) extracts as alternative control strategies for Plutella xylostella (Lepidoptera: Plutellidae) , Comm. Appl. Biol. Sci . 77(3):721-726 (Corresponding Author)
 17. Phuchum S., S. phooteng, C. Printrakoon, B. Boonsoong, W.Pluempanupat and V. Bullangpoti (2012) Comparison of toxicity from some Thai botanical pesticides on Spodoptera exigua (Lepidoptera: Noctuidae), Comm. Appl. Biol. Sci 77(3): 749-750. (Corresponding Author)
 18. Panvongsa W., T. Preedawan, B. Boonsoong and V. Bullangpoti (2012) Antifeedant effect of Jatropha gossypifolia senescent leaf extract on Spodoptera exigua, Comm. Appl. Biol. Sci. 77(3):715-720 (Corresponding Author)
 19. Boonsoong B. and V. Bullangpoti. (2012) Acute toxicity of Roundup® and carbosulfan to the Thai fairy shrimp, Branchinella thailandensis. Comm. Appl. Biol. Sci 77(3):431-438
 20. Zaghloul O.A., A.K.K. Mourad, V. Bullangpoti and Saly A. Eziza (2012). Different patterns of acid and alkaline phosphatases activities during embryogenesis and in emerged adults of Helicoverpa armigera (Lepidop-tera: Noctuidae)., Comm. Appl. Biol. Sci .611-620
 21. Sukhirun N., W. Pluempanupat, V. Bullangpoti and O. Koul (2011) Bioefficacy of Alpinia galanga Rhizome Extracts, E-p-acetoxycinnamyl Alcohol and E-p-coumaryl Alcohol Ethyl Ether against Bactrocera dorsalis Hendel and the Impact on Detoxification Enzyme Activities. J. Econ. Entomol. 104(5): 1534-1540 (Corresponding Author)
 22. Bullangpoti V., N. Khumrungsee, W. Pluempanupat, Y.Kainoh and U. Saguanpong (2011) Toxicity of ethyl acetate extract and ricinine from Jatropha gossypifolia senescent leaves against Spodoptera exigua Hübner (Lepidoptera: Noctuidae). J. Pestic. Sci., 36(2), 260-263. (Corresponding Author)
 23. Bovornnanthadej T. and V. Bullangpoti (2011) Toxicity and effect on detoxification enzyme activities from Jatropha gossypifolia (Euphobiaceae) ethanol crude extract on Spodoptera litura (Lepidoptera: Noctuidae)", Comm. Appl. Biol. Sci. 76 (2) : 227-234 (Corresponding Author)
 24. Tepatip R., T.Bovornnanthadej, V. Bullangpoti (2011) The comparison of toxicity between Alpinia galangal and Eurycoma longifolia extracts on the mortality of Spodoptera litura (Lepidopter:Noctuidae)", Comm.Appl.Biol.Sci, 76 (2): 235-240 (Corresponding Author)
 25. Poonsri W., W. Pluempanupat and V. Bullangpoti (2011) Insecticidal activity of Bauhnia scandens crude extract on mortality and detoxification enzymes activity of Plutella xylostella (Lepidoptera: Yponomeutidae)", Comm.Appl.Biol.Sci, 76 (2): 241-246 (Corresponding Author)
 26. Ruamthum W., S. Viseton, J.R. Milne and V. Bullangpoti. (2010) Toxicity of botanical insecticides on golden apple snail (Pomacea canaliculata). Comm. Appl. Biol. Sci.75(2) :191-198
 27. Arsirapoj C., C. Sudthonghong and V. Bullangpoti (2010) Acute toxicity of Amaranthus viridis extract on guppies, Poecilia reticulate. Comm. Appl. Biol. Sci.75(2) :199-202 (Corresponding Author) (Corresponding Author)
 28. N. Sukhirun, W. Pluempanupat and V. Bullangpoti (2010) Impact of Alpinia galanga rhizome extract on Bactrocera dorsalis population. . Comm. Appl. Biol. Sci.75(3) :439-444 (Corresponding Author)
 29. N. Khumrungsee, W. Pluempanupat, Y. Kainoh, U. Sanguanpong and V. Bullangpoti (2010)Toxicity of ethyl-acetate extract from Jatropha gossypifolia senescent leaves against Spodoptera exigua Hübner (Lepidoptera: Noctuidae) and Meteorus pulchricornis (Hymenoptera: Braconidae). . Comm. Appl. Biol. Sci.75(3) : 405-410 (Corresponding Author)
 30. Bullangpoti V.. (2009). Botanical Pesticides in Thailand: Hope and Hindrances. Biopestic. Int. 5(2): 75-99.
 31. Boonsoong B. and V. Bullangpoti (2009) Toxicity of Neem-based Insecticides on Non-target Aquatic Invertebrates Biopestric.Int. 5(2): 100-105
 32. Khumrungsee N., V. Bullangpoti and W. Pluempanupat. (2009) Efficiency of Jatropha gossypifolia(Euphorbiaceae) against Spodoptera exigua Hubner (Lepidoptera: Noctuidae): toxicity and its detoxification enzyme activities. KKU Sci. J.: 37 (Suppl): 50-55. (Corresponding Author)
 33. Sukhirun N., V. Bullangpoti and W. Pluempanupat. (2009). The insecticidal studies from Alpinia galangal and Cleome viscose extract as alternative control tool to Bactocera dorsalis (Hendel). KKU Sci. J.: 37 (Suppl):71-76. (Corresponding Author)
 34. Piyasaengthong N., V. Bullangpoti , W. Pluempanupat and H. Honda (2009) Preliminary research on insecticidal effects of leaf extracts from Melia azedarach L. (Meliaceae) on Spodoptera exigua (Hübner) (Lepidoptera: Noctuidae). Ku.Sci. J. (in press) (Corresponding Author)
 35. Rachokarn S., N. Piyasaenghthong and V. Bullangpoti. (2008). Impact of botanical extracts derived from leaf extracts Melia azedarach L. (Meliaceae) and Amaranthus viridis L. (Amaranthaceae) on population of Spodoptera exigua (Hübner) (Lepidoptera: Noctuidae) and detoxification enzyme activities. Comm. Appl. Biol. Sci. 73/3: 451-458. (Corresponding Author)
 36. Phowichit S. , S. Buatippawan and V. Bullangpoti. (2008). Insecticidal activity of Jatropha gossypifolia L. (Euphorbiaceae) and Cleome viscosae L. (Capparidacae) against Spodoptera litura (Lepidoptera: Noctuidae). Toxicity and carboxylesterase and glutathion-S-tranferase activities studies. Comm. Appl. Biol. Sci, 73/3: 611-620. (Corresponding Author)
 37. Siriarcharangroj S., V. Chuaysuwan, C. Sudthonghong and V. Bullangpotti. (2008). Investigation of acute toxicity of Jatropha gossypifolia L. (Euphorbiaceae) and Cleome viscosae L. (Capparidacae) extract on guppies, Poecilia reticulata. 2008. Comm. Appl. Biol. Sci, 73/4: 871-874. (Corresponding Author)
 38. Bullangpoti V., S. Visetson, J. Milne, M. Milne, C. Sudthongkong and S. Pornbanlualap. (2007). Effects of alpha-mangostin from mangosteen pericarp extract and imidacloprid on Nilaparvata lugens (Stal.) and non-target organisms: Toxicity and detoxification mechanisms. Comm. Appl. Biol. Sci., 72(3):431-423.
 39. Bullangpoti V., S. Visetson, M. Milne, J. Milne, S. Pornbanlualap, C. Sudthongkong and S. Tayapat. (2006). The novel botanical insecticides for the control of brown planthopper. Comm. Appl. Biol. Sci.,71/2b: 475-481.
 40. Bullangpoti V., S. Visetson, J. Milne and S. Pornbanlualap. (2004). Effects of mangosteen’s peel and rambutan’s seeds on toxicity, esterase and glutathione-S-transferase in rice weevils. Kasetsart Journal (Nat. Sci.): 38(5): 84-89.
 41. Bullangpoti V., J. Pensook, P. Wisarntanon, P. Kannasutra and S. Visetsan. (2002). Chili extracts (Capsicum frutescen L.) for the control of corn weevil (Sitophilus zeamais Motschulsky). Agricultural Sci. J. 33:6(Suppl.): 300-304.

หนังสือ

    1. Bullangpoti, V. and Koul, O. (2012) Biopesticides for pest management in Thailand: Prospects and  

       constraints. In: O. Koul, G.S. Dhaliwal. S. Khokhar and R. Singh (eds.), Biopesticides in Environment and   

       Food Security, Scientific Publishers, India, pp. 434-453.

    2. วสกร บัลลังก์โพธิ์ (2555). สารพฤกษเคมีที่ใช้ในการควบคุมศัตรูพืชและวิธีการทดสอบทางพิษวิทยาในสัตว์ . หจก. พรีวัน  

       120 หน้า

footer