พัชร ดนัยสวัสดิ์

patchara2

Dr. Patchara Danaisawadi
Email: fThis email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Mobile No.: +66 2562-5555 ext. 647837

 

Research Interests: Animal ecology, Animal behavior, Natural history of amphibians and reptiles

 

Educations

Bachelor’s Degree
(2002-2006)    Field of Zoology (Second-class honors, GPAX 3.41), Department of Zoology, Faculty of Science, Kasetsart University
    
Master’s Degree
(2006-2010)    Field of Zoology (GPAX 3.84) Department of Biology, Faculty of Science, Chulalongkorn University
    
Ph.D. degree
(2010-2016)    Biological Sciences Program (Ecology), Department of Biology, Faculty of Science, Chulalongkorn University

Scholarships


2002-2005    B.Sc. Scholarship from Office of the Higher Education Commission, Human Resource Development in Science Project (Science Achievement Scholarship of Thailand)
2007-2009    M.Sc. Research Fund from National Science and Technology Development Agency, Biodiversity Research and Training Program (BRT)
2010-2016    Ph.D. Scholarship from Thailand Research Fund, The Royal Golden Jubilee Ph.D. Program and The 90th Anniversary Chulalongkorn University (Ratchadaphiseksomphot Endowment Fund)

Participation in conferences and courses
2009    The 13th Biodiversity Research and Training Program (BRT) annual meeting, Thailand
2011    The 16th Biological Sciences Graduate Congress (BSGC), Singapore
2012    The 17th Biological Sciences Graduate Congress (BSGC), Thailand
2013    Population Ecology Course, KMUTT, Bangkok, Thailand
2014    The 15th RGJ-PHD Congress, Thailand
2014    The 4th Conference on Taxonomy and Systematics in Thailand (TST), Thailand
2015    The 5th Conference on Taxonomy and Systematics in Thailand (TST), Thailand
2016
2016    The 6th Conference on Taxonomy and Systematics in Thailand (TST), Thailand
The 19 th World congress of Malacology (WCM), Penang, Malaysia
2016    The 22nd International Congress of Zoology (ICZ 2016), Okinawa, Japan

Awards
2009    The Best poster presentation in the 13th Biodiversity Research and Training Program (BRT) annual meeting, Thailand
2014    Outstanding poster presentation in the 15th RGJ-PHD Congress, Thailand
2014    The Best oral presentation in the 4th Conference on Taxonomy and Systematics in Thailand (TST), Thailand
2015    The Best oral presentation in the 5th Conference on Taxonomy and Systematics in Thailand (TST), Thailand
2016    Honorary Mention Award of oral presentation in the 6th Conference on Taxonomy and Systematics in Thailand (TST), Thailand
2017    The Professor Dr. Tab Nelanithi Foundation

Training and field experience


2006-2010    Herpetofauna team survey of Chulalongkorn University in Plant Genetic Conservation Project under the Royal Initiation of Her Royal Highness Princess Maha Chakri Sirindhorn (RSPG)
2008-2009    The teaching assistant for Herpetology, Ecology and Ornithology courses
2010-2011    Thesis assistant in the studying of home range and habitat utilization of Siamese fireback pheasant (Lophura diardi) at Khao Ang Runai Wildlife Sanctuary by using radio telemetry
2013    Global Discovery Program at Brunei Darussalam under Chula International Communication Center
2014-2015    Bird leader of bird conservation project in Nan Province under Department of Biology and the Center of Learning Network for the Region (CLNR), Chulalongkorn University
2015-2016    Staff in the team of water quality and habitat use of the bird in the gold mining tailings containment area under Environmental Research Institute, Chulalongkorn University.
Publications
Danaisawadi, P., Asami, T., Ota, H., Sutcharit, C., and Panha, S. 2015. Subtle asymmetries in the snail-eating snake Pareas carinatus (Reptilia: Pareatidae). Journal of Ethology 33: 243-246. (JCR Impact factor 2015 = 0.848)
Danaisawadi, P., Asami, T., Ota, H., Sutcharit, C., and Panha, S. 2016a. Predatory Behavior of the Snail-Eating Snake Pareas carinatus (Boie, 1828) (Squamata: Pareidae): An Ethogram Study. Tropical Natural History 16: 21-31. (TCI Impact factor 2015 = 0.091)
Danaisawadi, P., Asami, T., Ota, H., Sutcharit, C., and Panha, S. 2016b. A snail-eating snake recognizes prey handedness. Scientific Reports 6: 23832. (JCR Impact factor 2015 = 5.228)
บทความวิจัยและหนังสือ
พัชร ดนัยสวัสดิ์, วิเชฏษ์ คนซื่อ, อนุสรณ์ ปานสุข และ ผุสตี ปริยานนท์. 2550. ความหลากหลายของ สัตว์เลื้อยคลานในเกาะกูด. การประชุมวิชาการทรัพยากรไทย: ประโยชน์แท้แก่มหาชน. วันที่ 30  ตุลาคม-5 พฤศจิกายน 2550. พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยาเกาะและทะเลไทย เขาหมาจอ ต.แสมสาร อ. สัตหีบ จ.ชลบุรี
วิเชฏษ์ คนซื่อ, พัชร ดนัยสวัสดิ์, อนุสรณ์ ปานสุข และ ผุสตี ปริยานนท์. 2550. ความหลากหลายของสัตว์สะเทินน้ำสะเทินบกในเกาะกูด. การประชุมวิชาการทรัพยากรไทย: ประโยชน์แท้แก่มหาชน. วันที่ 30  ตุลาคม-5 พฤศจิกายน 2550. พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยาเกาะและทะเลไทย เขาหมาจอ ต.แสมสาร อ. สัตหีบ จ.ชลบุรี
พัชร ดนัยสวัสดิ์, วิเชฏษ์ คนซื่อ และ อาจอง ประทัตสุนทรสาร. 2553. สัณฐานวิทยาของลูกอ๊อดบางชนิดในพื้นที่เขาสิบห้าชั้น จังหวัดจันทบุรี. วารสารสัตว์ป่าเมืองไทย 17: 64-103.
วิเชฏษ์ คนซื่อ, อนุสรณ์ ปานสุข, สุทธิณี เหลาแตว, พัชร ดนัยสวัสดิ์, ภาณุพงศ์ ธรรมโชติ, ธงชัย ฐิติภูรี, รัชตะ มณีอินทร์, ผุสตี ปริยานนท์ และสมชาย เสนศร. 2554. สัตว์สะเทินน้ำสะเทินบกในหมู่เกาะทะเลไทย กรุงเทพฯ: โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

 

footer