ชีวารัตน์ พรินทรากูล

t19

ดร.ชีวารัตน์ พรินทรากูล
อาจารย์

ประวัติการศึกษา :

วิทยาศาสตรบัณฑิต (ชีววิทยา)
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ชีววิทยา - หลักสูตรนานาชาติ)

มหาวิทยาลัยมหิดล

มหาวิทยาลัยมหิดล

งานวิจัยที่สนใจ

 
 • นิเวศวิทยาของสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง
 • Phylum Mollusca
 • Phylum Brachiopoda
 • Ecology of wetland

อีเมล์ :This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

โทร. :0-2562-5555 ext. 647816

งานวิจัย / ผลงานตีพิมพ์เผยแพร่ :

 • Printrakoon C., Ashton, E. & Havanond, S. 2005. A study on the effect of the December 26th 2004 tsunami on the distribution of benthic organisms in the mangrove forest at Ban Nam Khem, Phang Nga, Thailand. Wave in Bay, ENVIS Publication 3: 39-52 .
 • Printrakoon C, Wells F. E. & Chitramvong, Y. 2008. Distribution of Molluscs in Mangrove at six sites in the Upper Gulf of Thailand. The Raffles Bulletine of Zoology Supplement No. 18: 247-257.
 • Printrakoon, C. & Temkin, I. 2008. Comparative ecology of two parapatric population of Isognomon (Bivalvia : Pteriodea) of Kungkrabaen Bay, Thailand. The Raffles Bulletine of Zoology Supplement No. 18: 75-94.
 • Sartori, A.F. Printrakoon, C., Mikkelsen, P. M. & Bieler. R. 2008. Siphonal structure in the Veneridae (Bivalve: Heterodonta) with an assessment of its phylogenetic application and a review of venerids of the Gulf of Thailand. The Raffles Bulletine of Zoology Supplement No. 18: 103-125.
 • Printrakoon, C. & Purivirojkul  W. 2010. Prevalence of Nerocila depressa (Isopoda, Cymothoidae) onSardinella albella from a Thai estuary. Journal of Sea Research.65: 322-326. 
 • ชีวารัตน์ พรินทรากูล 2554. มอลลัสก์ในระบบนิเวศป่าชายเลนบริเวณอ่าวไทย: ความหลากหลายและการปรับตัว วารสารวิทยาศาสตร์บูรพา 16(2): 114-124.
 • Printrakoon, C. & Purivirojkul  W. 2012. Infection of speckled shrimp Metapenaeus monoceros (Decapoda: Penaeidae) by the branchial parasite Orbione bonnieri (Epicaridea: Bopyridae) Vie et Milieu. 62(1): 17-22.

footer