ปราโมทย์ ชำนาญปืน

t24

ผศ.ดร. ปราโมทย์  ชำนาญปืน
อาจารย์

ประวัติการศึกษา :

การศึกษาบัณฑิต (วิทยาศาสตร์-ชีววิทยา)

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (ชีววิทยาของเซลล์และโมเลกุล)
Ph.D (Bioscience) 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

Chalmers University of Technology

งานวิจัยที่สนใจ

 

Systems Biology, Lipid Profiling, Lipid Metabolism in Eukaryotic Cells, Cell and Molecular Biology, Histochemistry

อีเมล์ :This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

โทร. :0-2562-5555 ext.647813

งานวิจัย / ผลงานตีพิมพ์เผยแพร่ :

  • E-kobon T., K.; Thongararm, P.; Roytrakul, S.; Meesuk, L.; Chumnanpuen, P., Prediction of anticancer peptides against MCF-7 breast cancer cells from the peptidomes of Achatina fulica mucus fractions. Computational and structural biotechnology journal 2016, 14, 49-57.
  • Kantawong, F., P. Thaweenan, S. Mungkala, S. Tamang, R. Manaphan, P. Wanachantararak, T. E-kobon, P. Chumnanpuen. 2015. Mucus of Achatina fulica stimulates mineralization and inflammatory response in dental pulp cells. Turkish Journal of Biology, (2015) 3: 1-7.
  • Pewhom, A.; Chumnanpuen, P.; Muikham, I.; Chatchavalvanich, K.; Srakaew, N., Microscopic structures of the ovary and female genital ducts of Supachai's caecilian, Ichthyophis supachaii Taylor, 1960 (Amphibia: Gymnophiona). Acta Zoologica. (2015). doi: 10.1111/azo.12139.
  • Pewhom, A.; Chumnanpuen, P.; Muikham, I.; Chatchavalvanich, K.; Srakaew, N. 2014. Histomorphological studies of the testis and male genital ducts of Supachai's caecilian, Ichthyophis supachaii Taylor, 1960 (Amphibia: Gymnophiona). Acta Zoologica. (2014).
  • Chumnanpuen, P., M.A.E. Hansen, J. Smedsgaard, J. Nielsen. 2014. Dynamic Metabolic Footprinting Reveals the Key Components of Metabolic Network in Yeast Saccharomyces cerevisiae. International Journal of Genomics, vol. 2014.
  • Thongararm, P.,, T. E-kobon. Cytotoxicity of Snail Mucous Proteins Inducing Cell Death in Breast Cancer Cell Line. The international Kasetsart University Science and Technology Annual Research Symposium: I-KUSTARS 2014, Thailand. March 27-28, 2014. (poster presentation)
  • Suwannapan, W.,Structural Comparison of mucous gland and mucus production of Golden Apple Snail (Pomacea canaliculata) and Giant African Snail (Achatina fulica). The international Kasetsart University Science and Technology Annual Research Symposium: I-KUSTARS 2014, Thailand. March 27-28, 2014. (poster presentation)
  • Sapkaew, C., , T. E-kobon. Extraction and separation of mucous proteins from giant African snail(Achatina fulica) and golden apple snail (Pomocea canaliculata) using HPLC. The international Kasetsart University Science and Technology Annual Research Symposium: I-KUSTARS 2014, Thailand. March 27-28, 2014. (poster presentation)
  • Ruthirago, N., R. Anakeperasak, S. Sitthi, T. Noikeaw, Antimicrobial activity of mucous proteins from Giant African Snail (Achatina fulica) on Straphylococcus aureus. MWITS SCIENCE FAIR 2014, Thailand. January 29, 2014. (poster presentation)
  • Chumnanpuen, P., I. Nookaew, J. Nielsen. 2013. Integrated analysis, transcriptomelipidome, reveals the effects of INO-level (INO2 and INO4) on lipid metabolism in yeastBMC Sys Biol. Volume 7, October 2013.
  • Khoomrung, S*., *, S. Jansa-Ard, M. Ståhlman, I. Nookaew, J. Borén, J. Nielsen. 2013. Rapid Quantification of Yeast Lipid using Microwave-Assisted Total Lipid Extraction and HPLC-CADAnalytical Chemistry. 85 (10):4912-4919. (*) Authers contributed equally
  • Integrated analysis, transcriptome-lipidome, reveals the effects of INO-level (INO2 and INO4) on lipid metabolism in yeast. Twelfth International Conference on Bioinformatics (InCoB2013): Systems Biology, 20 - 22 September 2013, Taicang. (oral presentation)
  • Chumnanpuen, P., J. Zhang, I. Nookaew, J. Nielsen. 2012. Integrated analysis of the transcriptome-lipidome reveals the co-influences of inositol-choline and Snf1 in controlling lipid biosynthesis in yeastMol Genet Genomics.
  • Khoomrung, S.*, , S. Jansa-ard, I. Nookaew, J. Nielsen. 2012. Fast and accurate preparation fatty acid methyl esters by microwave-assisted derivatization in yeastSaccharomyces cerevisiaeAppl Microbiol and Biotechnol. (*) Authers contributed equally
  • Khoomrung, S., , I. Nookaew, J. Nielsen. 2012. Microwaved-assisted fast and accurate sample preparation technique for high throughput lipidomics. LIPID MAPS Annual Meeting 2012: Lipidomics Impact on Cell Biology, Metabolomics and Translational Medicine, USA. May 7-8, 2012. (poster presentation)
  • Systems Biology of Yeast Lipid Metabolism; Special seminar, Visit of Fluxome researchers to Chalmers University of Technology (CTH), Sweden. January 20, 2012. (oral presentation)
  • Chumnanpuen P., Brackmann C., Nandy S.K.,Chatzipapadopoulos S., Nielsen J., Enejder, A. Lipid biosynthesis monitored at the single-cell level in Saccharomyces cerevisiae.Biotechnology Journal 2011, 7. 594-601.
  • Zhang J., Vaga  S., Chumnanpuen P., Kumar R., Vemuri G.N., Aebersold R., Nielsen J. Mapping the interaction of Snf1 with TORC1 in Saccharomyces cerevisiaeMolecular Systems Biology 2011,7. 545.
  • Chumnanpuen P., Kovitvadhi U., Chatchavalvanich K., Thongpan A., Kovitvadhi S. Morphological development of glochidia in artificial media through early juvenile of freshwater pearl mussel,Hyriopsis (Hyriopsis) bialatus Simpson, 1900Invertebr Reprod Dev 2011, 55. 40-52.
  • Global effects from lipid involving transcription factors; Opi1, Ino2, and Ino4 in S. cerevisiae.; Scientific seminar, Chalmers University of Technology (CTH), Sweden, 2011 (oral presentation)
  • Chumnanpuen P., Nookaew I., and Nielsen J, Regulation of lipid metabolism in eukaryotic cells. FEBS-SystemsX-Sysbio2011: from molecular to function, Austria, February 26 - March 4, 2011. (poster presentation).
  • Canelas A.B.*,  Harrison N.*, Fazio A.*, Zhang J.*, Pitkanen, J.P., van den Brink J., Bakker B.M., Bogner, L., Bouwman J., Castrillo J.I., Cankorur A., Chumnanpuen P., Daran-Lapujade P., Dikicioglu D., van Eunen K., Ewald J.C., Heijnen J.J., Kirdar B., Mattila I., Mensonides F.I., Niebel A., Penttila M., Pronk J.T., Reuss M., Salusjarvi L., Sauer U., Sherman D., Siemann-Herzberg M., Westerhoff H., de Winde J., Petranovic D., Oliver S.G., Workman C.T., Zamboni N., Nielsen JIntegrated multilaboratory systems biology reveals differences in protein metabolism between two reference yeast strainsNat Commun 2010, 1, 145. (*) Authers contributed equally
  • Metabolomics 2; mid-project meeting of EU FP7 coordination action, SYSINBIO, Chalmers University of Technology (CTH), Sweden. August 18, 2010. (oral presentation)
  • Metabolomic profiling in yeast; the 35th FEBS congress Molecules of Life, Göteborg, Sweden. the 35th FEBS congress Molecules of Life, Göteborg, Sweden. 26 June- 1 July, 2010 (oral presentation)
  • Chumnanpuen P., Vemuri G., and Nielsen J. Regulation of lipid metabolism in eukaryotic cells.Systems Biology of Microorganisms Conference, France. March 22-24, 2010. (poster presentation)
  • Lipid biosynthesis monitored at single-cell level in Saccharomyces cerevisiae; Scientific seminar, Chalmers University of Technology, Sweden.  March 20, 2009. (oral presentation)
  • Chumnanpuen P., Nandy S.K., Brackmann C., Chatzipapadopoulos S., Enejder A. and Nielsen J.Effect of starvation conditions to lipid volume in the alcoholic phase of Saccharomyces cerevisiaePoster exhibition, Department of Chemical and Biological Engineering, Chalmers University of Technology, Sweden. March 12, 2009.(poster presentation)
  • Chumnanpuen P., Chatzipapadopoulos S., Nandy S.K., Brackmann C., Nielsen J., and Enejder A.Different nutrient stress (LCHN and HCLN) inducing change of metabolic states positively affecting lipid droplets quantification and metabolic syndrome. Frontier Lipidology: Lipidomics in Health and Disease, Göteborg, Sweden, May 10- 13, 2009. (poster presentation)
  • Chumnanpuen P., Chatzipapadopoulos S., Nandy S.K., Brackmann C., Nielsen J., and Enejder A.Different nutrient stress (LCHN and HCLN) inducing change of metabolic states positively affecting lipid droplets quantification and metabolic syndrome. The 9th Yeast Lipid Conference, Berlin, Germany. May 21-23, 2009. (poster presentation)
  • Metabolomics; kick-off meeting of the EU FP7 coordination action, SYSINBIO, Chalmers University of Technology, Sweden. December 17, 2008. (oral presentation)

footer