วีระศักดิ์ ฟุ้งเฟื่อง

t26

ผศ.น.สพ.ดร. วีระศักดิ์  ฟุ้งเฟื่อง

อาจารย์

ประวัติการศึกษา :

สัตวแพทยศาสตรบัณฑิต

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (เทคโนโลยีชีวภาพเกษตร)
Ph.D. (Veterinary Medicine)              

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

Nippon Veterinary and Life Science University

งานวิจัยที่สนใจ

 

Reproductive Biology and Technology, Neuroendocrinology

อีเมล์ :This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

โทร. :0-2562-5555 ext.647826

งานวิจัย / ผลงานตีพิมพ์เผยแพร่ :

 

 • Lert-Amornpat, T., Maketon C. and Fungfuang W. 2017. Effect of Kaempferia farviflora on sexual performance in streptozotocin-induced diabetic male rats. Adrologia. DOI:10.1111/and12770.
 • Pomjunya A., Ratthanophart J. and Fungfuang W.  2017. Effects of Vernonia cinerea on reproductive performance in streptozotocin-induced diabetic rats. J. Vet. Med. Sci. 79(3):572-578
 • Fungfuang W., Lert-Amornpat, T. and Maketon C. 2016. Effects of Black ginger (Kaempferia parviflora) on the testicular function in streptozotocin-induced diabetic male rat. Chiang Mai Veterinary Journal. 14(3): 95-107.
 • Fungfuang W., Pitiporntapin S., Chumnanpuen P., Srakaew N., Chotimanukul S. and Kovitvadhi U. Best practices for enhancing bachelor science student’s learning achievements in basic scientific research methods through constructivist-based teaching. The 3rd International conference for Science Education and teachers, Bangkok, Thailand 17-19 July 2015 (Poster-Presentation).
 • Fungfuang, W., W. Pimpraphai and S. Sontiphun. 2015. Survey of Plasmodium knowlesi inlong-tailed macaque (Macaca fascicularis) at Khao Chongkrachok, Prachuap Khirikhan Province. In Proceeding of the 53rd Kasetsart University Annual Conference, 4-6 December, 2015. (Poster presentation)
 • Poomipoo N.,  Suksawang, C. and Fungfuang W. 2015. The effects of 5Es learning cycle on eleventh grade students' conception on nervous system. In Proceeding of the 53rd Kasetsart University Annual Conference, 4-6 December, 2015.
 • Fungfuang W., Pitiporntapin S., Tongmai T. and Kovitvadhi U. 2014. Development of learning achievement of Bachelor degree student in basic scientific research method course using inquiry approach. KKU International Journal of Humanities and Social Science. 4(2): 35-46.
 • Fungfuang W., Terada M., Komatsu N., Moon C. and Saito T.R. 2013. Effect of estrogen on food intake, serum leptin levels and leptin mRNA expression in adipose  tissue in female rats. Lab Anim Res.29(3):168-173.
 • Fungfuang W., Nakao N., Nakada T., Yokosuka M. and Saito T.R. 2013.Early Onset of Reproductive Function in Female Rats Treated with High Fat Diet. J Vet Med Sci.75(4):523-526
 • FungfuangW. andPenchareesarcopticemange on hedgehog (Erinaceus europaeus). VPAT Regional Veterinary Congress 2012., Bangkok, Thailand 13-16May 2012 (Poster-Presentation).
 • Pudcharaporn K., FungfuangW., Nakada T., Yokosuka M and Saito T.R. 2011. Effect of pup-induced USV on prolactin level and c-fos expression in thesupramammilarynucleus of sexual experience rats.  The 152nd Meeting of the Japanese Society of Veterinary Science, Osaka, Japan 19-21 September 2011.
 • Terada M., Olah  M., Nagy G.M., Taniguchi K., Sato F., Muranaka S., FungfuangW.,KromkhunP., Nakada T., Yokosuka M. and Saito T.R. 2010. Plasma prolactin concentrations and copulatory behavior aftersalsolinolinjection in male rats. Reprod Med Biol. DOI10.1007/s12522-010-0060-7. 
 • Hashimoto H., Moritani N., Terada M.,KromkhunP., FungfuangW., Nakada T., Yokosuka M. and Saito T.R. 2010. Improvements of hyperglycemia and sexual dysfunction indiabeticfemale rat by an artificial endocrinepancreasedeveloped from mouse β cells. Exp. Anim. 59(4):515-519
 • FungfuangW., Nakada T.,KromkhunP., Terada M., Nakamura R.S., Hashimoto K., Sakurai F., Shimizu M., Nakao N., Yokosuka M. and Saito T.R. 2010.Food intake, serum leptinlevelsand leptin mRNA expression during sexual cycle in rats. The 57th Annual Meeting of the Japanese Association for Laboratory Animal Science, Kyoto, Japan 12-14 May 2010. (Poster-Presentation)
 • FungfuangW. 2010. Parachloroamphetamine (PCA) induced ejaculation in aged rat, semenanalysisand artificial insemination. The Japan Society of Andrology, The 29th AnnualMeetingand The 16th Japanese Testis Workshop, Tokyo, Japan 30-31 July 2010. (Oral presentation)
 • FungfuangW., Nakada T.,KromkhunP., Terada M., Adachi H., Nakao N., Yokosuka M. and Saito T.R. 2010.Effects of estrogen on food intake, body weight, serum leptin levels and leptin mRNA expression in female rats. The 150th Meeting of the Japanese Society of Veterinary Science, Obihiro, Japan 16-18 September 2010. (Oral presentation)
 • Pudcharaporn K., FungfuangW., Nakada T., Yokosuka M and Saito T.R. 2010. Effect of pup-induced USV onprolacitnlevels in virgin and experience rat.The 150th Meeting of the Japanese Society of Veterinary Science, Obihiro, Japan 16-18 September 2010. (Oral presentation)
 • Fungfuang, W., Siripholvat, V., Sa-nguanphan, S.andPinyopummin, A.2009. The effects of extenders andcryprotectantson frozen semen quality ofthree-yellowcocks (Gallus domesticus). Kasetsart J. (Nat. Sci.). 43: 269-279.
 • Fungfuang, W., Roongsuriyasilpa, P., Tong-yuan, S., Chakornmettagul, N., Tangkabadee, R., Mueanklaewklavichit, N., Surinkul, S., and Kunakornsawat, S. 2008. Case report: Craniomandibular Osteopathy in American Pit Bull Terrier in Thailand. Kasetsart Veterinarians Journal.18:3. 200-205.
 • Fungfuang, W., W.Ruamthum, K.  Lertchunhakiat, K.  Khoomsab, S.  Kanjanarajit and A. Sangvaranond.2006. Preliminary study on Prevalence of gastrointestinal parasites of hogdeers(Cervus porcinus) from Huay Sai Wildlife captive breeding research center in Phetchaburi province. Journal of Wildlife in Thailand. 13:1. 222-228.
 • Fungfuang, W., W.Ruamthum, P. Aunyakaeat, W.  Anggurawanit, A. Yookladand S.  Kanjanarajit.2006. The study of anesthetic effects of Tiletamine-Zolazepam (Zoletil®) – Xylazine in Sun bears (Helarctos malayanus). Page537-544. In Proceeding of the 3rd Kasetsart University Annual Conference.Kamphaengsaen, 6-7December,2006. (Oral presentation)
 • Fungfuang, W., W.Ruamthum, S.  Kanjanarajit, K. Buddee, P.  Meesawat, S Plungsirichareon, S. Pimprapa, and R. Chota.2006. Comparison of Tiletamine-Zolazepam (Zoletil®) and Zoletil®- Xylazine combination in hogdeers(Cervus porcinus). Page 210-216. In Proceeding of the12ndThe Veterinary Practitioner Association of Thailand Annual Conference. Bangkok, 23-25 May 2006. (Oral presentation)
 • Fungfuang, W., C.  Tungsombroonkitti, P.  Mitrwattanakul., S.  Saetiaw., K. Eaimboon, and V. Wongnimitkul. 2006. Comparisons of anesthetic effect between Clove oil and Quinaldine in Koi fish (Cyprinus carpio Linnaeus). Page 265-266. In Proceeding of the 32nd Veterinary Annual Conference. Bangkok, 1-3 November 2006. (Oral presentation)
 • Fungfuang, W., W.Ruamthum, K.  Lertchunhakiat, K.  Khoomsab and S.  Kanjanarajit.2006. Anaplasmainfection in hogdeers(Cervus porcinus) from Huay Sai Wildlife captive breeding research center in Phetchaburi province. Page557-560. In Proceeding of the 44thKasetsart University Annual Conference. Bangkok, 30 January- 2February,2006. (Poster-Presentation)
 • Fungfuang, W., S. Kunakornsawat, J. Temwichitr, A.  Thongkongaum, and C. Thitiyanaporn.2005. Diagnosis congenital extrahepatic portosystemic shunt by using operative mesenteric portography. Page13-19. In Proceeding of the 43 rd Kasetsart University Annual Conference. Bangkok, 1-4February,2005. (Oral presentation)
 • Temwichitr, J. and W.Fungfuang.2003.Osteochondritis dissecans of the scapulohumeral joint indog: a case report. Page 502-507. In Proceeding of the 41st Kasetsart University Annual Conference. Bangkok, 3-7February,2003.
 • Fungfuang, W., J. Temwichitr, W. Karntip, and R. Kosit.2003. Bone plate fixation ofdistalradius and ulna fracture in small breed dogs: a case report. Page 490-496. In Proceeding of the 41st Kasetsart University Annual Conference. Bangkok, 3-7February,2003. (Oral presentation)
 • Karntip, W., R.Kosit, and W.Fungfuang.2002. Repairingcomminutefracture of tibiofibular by external skeletal fixation with acrylic fixator: a case report. Page336-340. In Proceeding of the 40th Kasetsart University Annual Conference. Bangkok, 4-7February,2002.
 • Fungfuang, W. and A. Tesprateep.2001. Excision of the right elbow joint tumor in a white Bengal tiger: a case report. Page 122-128. In Proceeding of the 27th Veterinary Annual Conference. Bangkok, 15-17November,2001. (Oral presentation)

 

footer