วชิรญาณ์ ธงอาสา

t5

ผศ.ดร. วชิรญาณ์ ธงอาสา
อาจารย์

ประวัติการศึกษา :

การศึกษาบัณฑิต (ชีววิทยา)

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สรีรวิทยา)
วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต (สรีรวิทยาการแพทย์)

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

มหาวิทยาลัยมหิดล

มหาวิทยาลัยมหิดล

งานวิจัยที่สนใจ

 

Phytomedicine, rodents learning and memory, cerebral hypoperfusion and brain ischemia; UCO, 2VO models

อีเมล์ :This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

url :http://pirun.ku.ac.th/~fsciwyth/

โทร. :0-2562-5555 ext. 647821

 

งานวิจัย / ผลงานตีพิมพ์เผยแพร่ :

  • 2009: Poster presentation “Centella asiatica extract and spatial learning deficit as well as neuronal degeneration in hippocampus after permanent right common carotid artery occlusion in rat” ประชุมวิชาการสรีรวิทยาสมาคมแห่งประเทศไทย (สสท.) ครั้งที่ 38 ปี 2552 ณ โรงแรมอิมพีเรียล ภูแก้วฮิลล์ รีสอร์ท อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ วันที่ 1 - 3 เมษายน 2552
  • 2007: Poster presentation “Spatial learning and memory deficit in long-term cerebral hypoperfusion rats” 10th IBRO Associate School of Neuroscience Asia-Pacific Region October 23 – 29, 2007 Hangzhou, China
  • 2007:Poster presentation (3rd Prize) “Short-Term and Long-Term Effects of Permanent Unilateral Carotid Occlusion on Spatial Learning and Memory in Rats Assessed by Radial Arm Water Maze” Siriraj Congress 2007 
  • 2006: Poster presentation “Centella asiatica extract treatment improve spatial learning and memory in long-term mild chronic cerebral hypoperfusion rat” 4th Congress of Federation of Asian-Oceanian Neuroscience Societies (FAONS) November 30 – December 2, 2006, Hong Kong 
  • 2006: Oral Presentation (International) “Effect of exercises on spatial learning and memory deficit in rats after cerebral hypoxic-ischemic insult” in Siriraj Congress 2006 
  • 2006: Poster presentation “Spatial Learning and Memory deficits in Rats Assessed by Radial Arm Water Maze”in CINP Asia Pacific Regional Meeting Neuro-Psychopharmacology: Challenging for Better Health March 14-17, 2006, Pattaya, Thailand 
  • 2005: Oral Presentation (International) “Memory Deficit in Animal Model of Mild Cognitive Impairment”in Siriraj Congress 2005 
  • 2004: Tilokskulchai K, Thong-a-sa K, Wongwitdecha N. Short term effect of mild chronic cerebral hypoperfusion on spatial learning and memory in rats with/ without electrical stimulation. Siriraj Hosp Gaz 2004; 56: 570-578
  • 2003: Oral presentation “Spatial learning and memory in rats under chronic cerebral hypoperfusion state and electrical stimulation treatment”in Siriraj Congress, 2003

 

footer