อภิสิทธิ์ ทิพย์อักษร

t21

นายอภิสิทธิ์  ทิพย์อักษร
อาจารย์

ประวัติการศึกษา :

วิทยาศาสตรบัณฑิต (ชีววิทยา)

วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต (ชีววิทยาสภาวะแวดล้อม)

มหาวิทยาลัยรามคำแหง

มหาวิทยาลัยมหิดล

งานวิจัยที่สนใจ

 

ชีววิทยาของสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง (เน้น สัตว์ขาข้อ และไส้เดือนทะเล)

อีเมล์ :This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

โทร. :0-2562-5555 ext. 647832

งานวิจัย / ผลงานตีพิมพ์เผยแพร่ :

 • Thipaksorn, A., Kittayapong, P., Milne, J.R., Thirakhupt, V., Sindhusake, C. and Poonchaisri, S. 2001.
  Additions to the distributions of rice field odonates in Thailand . Malangpo (S.I.O.) 18: 171-174.
 • Kittayapong, P., Jamnongluk, W., Thipaksorn, A., Milne,J.R. and Sindhusake, C. 2003. Wolbachia infection
  complexity among insects in the tropical rice-field community. Mol. Ecol. 12: 1049-1060.
 • Thipaksorn, A., Jamnongluk, W. and Kittayapong, P. 2003. Molecular evidence of Wolbachia infection in
  natural populations of tropical odonates. Curr. Microbiol. 47(4): 314-318.
 • Thipaksorn, A., Kittayapong, P., Milne, J.R., Thirakhupt, V., Sindhusake, C. and Poonchaisri, S. 2003.
  Records of rice field Odonata from Thailand. Notul. odonatol. 6(2): 20-24.
 • Thipaksorn, A., Kittayapong, P., Jamnongluk, W., Thirakhupt, V., Milne, J.R., Sindhusake, C. and Poonchaisri,
  S. 2003. Record of Wolbachia infection in zygopteran odonates. Malangpo (S.I.O.) 20: 206-209.
 • Thipaksorn, A., Thanakorn, P., Dumkua, T., Piyaboon O. and Wanthanawijarn, S. 2005. Vernacular names for
  Odonata in Thailand. Notul. odonatol. 6(6): 67.
 • Thipaksorn, A. and Wanthanawijarn, S. 2006. Record of Phrynichus orientalis (Arachnida : Amblypygi) from Khao Chamao-Khao Wong National Park, Eastern Thailand. Nat. Hist Bull. Siam Soc. 54(2): 295-297.

footer