ปิยมา ทัศนสุวรรณ

t15

ชื่อ-นามสกุล: ปิยมา ทัศนสุวรรณ

อีเมล: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

โทร: 081-9143288

ตำแหน่งทางวิชาการ: อาจารย์

Main Research Focus: ดูได้จาก piyama.pdf

ประวัติการศึกษา:

คุณวุฒิ

ปี พ.ศ. ที่จบ

ชื่อสถานศึกษาและประเทศ

ปริญญาตรี (พันธุศาสตร์)

2532

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประเทศไทย

M.Sc. (Bioprocess Technology)

2540

สถาบันแห่งเอเชีย ประเทศไทย

Ph.D. (Molecular Biology and Biotechnology)

2545

มหาวิทยาลัยเชฟฟิลด์ สหราชอาณาจักร

 

งานวิจัยที่สนใจ: ศึกษาความหลากหลายทางพันธุกรรม ของต้นอ่อนข้าวไทยโดยใช้ ลำดับนิวคลีโอไทด์ และเครื่องหมายทางพันธุกรรม ศึกษาความหลากหลายทางพันธุกรรมของราระบาดต้นข้าวไทยในประเทศไทย 

ผลงานวิชาการ (5 ปีย้อนหลัง)

1. บทความในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ

Pattaraborn MoonsapNutthalak LaksanavilatSittipun SinumpornPiyama TasanasuwanSureeporn Kate-NgamChatchawan Jantasuriyarat (2019) Genetic diversity of Indo-China rice varieties using ISSR, SRAP and InDel markers. Journal of Genetics 98:80.

Pattaraborn Moonsap , Nutthalak Laksanavilat, Piyama Tasanasuwan, Sureeporn Kate-Ngam and Chatchawan Jantasuriyarat (2019) Assessment of genetic variation of 15 Thai elite rice cultivars using InDel markers. Crop Breeding and Applied Biotechnology 19: 15-21.

footer